Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC. van der Zwet jr.

De gieren zoeken, druk 1, 120 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Larooi was naar Nederlands Guynea gekomen om zijn geluk te beproeven. Experts hadden bevestigd dat Suriname rijk aan goud was. Het was dus een goudzoeker. Met list en bedrog ging hij te werk, niets en niemand ontziende om zijn begeerde doel te bereiken. Zoo wist hij een onmisbaar man op dezen gevaarvollen en moeilijken tocht aan zich te verbinden, een roodhuid, Ananoi, onder het voorwendsel, dat hij een vriend was van zendeling Steinach; deze had geld noodig voor het werk der zending, wat ook Ananoi lief was. Met nog twee zwarten, wordt de reis begonnen. Meer en meer wordt het Ananoi duidelijk, dat het doel van de reis niet is goud zoeken voor den zendeling, maar eigenbelang. Het levensgedrag van Larooi sprak voor Ananoi. Larooi was geen christen, maar gebruikte het christendom om zijn gouddorst te bevredigen. Na veel gevaren, moeilijkheden en lichaamszwakte, wordt het einddoel bereikt. Goud wordt er echter niet gevonden, het was schijn. Wanhopig en door ziekte aangepakt, dreigt Larooi geheel alleen als een prooi der gieren te zullen omkomen. Juist op het laatste moment wordt hij nog door Ananoi gered. Algemeene op- of aanmerkingen: Voor onze Zondagsscholen is dit werk niet geschikt, daar zijn de leerlingen te jong voor. Zinnen als: Waar de vruchten van den boom des Levens onbereikbaar geworden waren voor mensch en dier; en: Vooral de grootheid der Schepping grijpt hen aan, kijken ze stug voor zich uit, om geen klanken te verraden van het eeuwige lied, dat nog trilt en hun ziel wordt door kinderen niet begrepen. Om het boek een christelijke tint te geven, wordt er de godsdienst bij gehaald. Van zonde of genade wordt niets gezegd!
Conclusie: Niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1936

Open Boekbeoordeling.
C. van der Zwet jr.

De gieren zoeken, druk 2, 120 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Reeds beoordeeld in 1936. Zie blz. 60.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
C. van der Zwet jr.

De gieren zoeken, druk 2, 120 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 8 t.d.t. Dit boek behandelt zeker een zeer frisch onderwerp. Het eerste hoofdstuk is meesterlijk; het beschrijft de gieren, die uitvliegen op prooi. Met deze roofdieren vergelijkt de auteur de goudzoekers, omdat ze op dezelfde manier azen op goud en met niets ontziende wreedheid doorzetten. Larooi is de hoofdpersoon. Hij heeft een aanwijzing gekregen omtrent een „gouden paleis" te Manoa, een vroegere indianenstad. Hij neemt als gids een bekeerden Indiaan; hij paait dezen met valsche voorspiegelingen, doende alsof de opbrengst der expeditie voor de Zending is. Na een reeks van avonturen en hevige koortsaanvallen wordt eindelijk de goudstad bereikt. Hier blijkt echter het gewaande goud slechts mica te zijn. Groote teleurstelling. Larooi is razend. De helpers maken zich met de fourage uit de voeten. Nieuwe koortsaanval. Daarbij vallen de gieren op hem aan. Hij ontsnapt nauwelijks aan den dood. De Indiaan, die door hem bedrogen is, vindt hem en verpleegt hem. Een verhaal vol spanning naar een gegeven, dat in de kinderlitteratuur voor de Zondagsschool vrijwel nieuw is. Het genre loopt gevaar over te hellen naar het sensationeele. Er zijn passages, die te ruw aandoen. Het Evangelie wordt in dit boek zeer zeker verkondigd; het accent valt echter op de tweede tafel der wet. We bevelen dit boek, waarin het leven van mensch en dier op interessante manier verweven wordt, voor onze oudste jongens aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

C. van der Zwet jr.

De gieren zoeken, druk 3, 121 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt door een leeftijd van ± 14 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: De gieren zoeken aas, Larvoi zoekt goud. In de binnenlanden van Suriname zoeken ze. En we maken kennis met de hinderpalen, die Larvoi ontmoet op zijn tocht door de wildernis. Die onherbergzame oorden, waarin dieren en menschen voorkomen, zijn met vaardige hand beschreven. De schrijver bedoelt ons te teekenen de gelijkenis van den goudzoekenden mensch en de aaszoekende gieren. De mensch zal echter bedenken de dingen, die boven zijn en niet doen als de roofdieren. Ook wordt Larvoi beschreven in zijn ruw optreden tegenover de Indianen en hoe deze hem niettegenstaande dit, redden van den ondergang. Algemeene op- of aanmerkingen: Het godsdienstig element kon met sterker nadruk beschreven zijn, naar eisch van ons Gereformeerd beginsel. En dat is voor ons een hoofdzaak. Daarom kunnen we het niet aanbevelen. (Zie ook Boekbeoordeeling 1936.) Nieuwe spelling.
Conclusie: niet aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.