Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWilha. Riem Vis

Verloren schatten, druk 1, 140 blz.
Verloren Schatten
DOOR WILHA RIEM-VIS
Een interessant verhaal uit het dagelijksch leven. Met prachtige platen van YPE YENNING Jz.Prijs ing. 85 cts.; in prachtband f 1.25.
Inderdaad een aantrekkelijk boek, dat veel te denken en ook veel te leeren geeft, inzonderheid, daar de geschiedenis op waarheid gegrond is. En juist dit maakt het boek te beter geschikt om het allen jongen mannen en jongedochters in handen te geven.
De geschiedenis boeit van het begin tot het einde. Hoe zou het ook anders kunnen, wanneer ge daar verneemt van een jonge vrouw, die op onbezonnen wijze door haren beminde, een Nederlandsch onderwijzer, als 't ware aan haar ouders ontstolen wordt? Beiden treft men dan na korten tijd te Pretoria aan, waar zij als man en vrouw samenwonen. Niet lang daarna verlaat evenwel de man zijne vrouw, zonder hiervan kennis te geven, en beproeft zijn geluk in de diamantvelden. In plaats van dit doel te bereiken, geraakt hij onschuldig in de gevangenis, terwijl intusschen zijne vrouw overlijdt. Aangrijpend wordt ons het vreeselijk zielelijden dezer arme vrouw geschetst. Na haar dood worden de beide lieve kinderen door een andere familie opgenomen, die kort daarop naar Nederland vertrekt. Hoogst boeiend worden ons nu de pogingen beschreven, die de man, inmiddels uit de gevangenis ontslagen, aanwendt om zijn kinderen op te sporen.
Ongetwijfeld zal dit boek den lezer menig genotvol uurtje verschaffen!
Uitgaven van LA RIVItRE & VOORHOEVE Zwolle.
Omschrijving inhoud in boek