Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGera Kraan-van den Burg

De afhouwer van de VL. 119, druk 1, 111 blz.
G. K. C. O. 14 t. d. t. 55 cent. We aanvaarden dankbaar dit mooie boekje, waarin de wijdte van de zilte zee ons bekoort. Dingeman, 'n jongen van ongeveer 15 jaar, gaat van Enschede naar Vlaardingen. Daar zal hij eenigen tijd logeeren bij zijn oom Wout, die reeder is. Met z'n neefjes loopt hij de haven langs en beziet hij een logger, den Vl. 119, die juist is binnengekomen. Hij vindt het fijn op zoo'n schip. Als de vacantie voorbij is, komt Dingeman weer thuis. Hij ziet wel, dat het daar niet "alles" is. Vaders zaken gaan slecht, zóó slecht, dat hij 't niet kan bolwerken. De fabriek moet worden gesloten; door de malaise worstelen ze met tegenspoed en nu gaat het huisgezin uit elkaar. Vader ziet ander werk te krijgen. Dingeman komt bij zijn oom en daar wordt hij afhouwer op den logger Vl. 119. Hij doet zijn best. Als hij ook een storm meemaakt en zijn pols en arm verstuikt, voelt hij wel, dat hij slechts op halve kracht kan werken. Aan boord heeft hij 'n paar vrienden opgedaan. De logger zet koers naar Dieppe in Frankrijk en daar komt Dingeman in het Tehuis voor Hollandsche zeelieden. Hier raakt hij in kennis met een Ds. en Mevr., die medelijden met hem krijgen; ze nemen hem mee terug naar Vlaardingen, waar hij verneemt, dat zijn ouders in betere omstandigheden zijn. De strekking is, dat de dingen vaak heel anders gaan dan we denken, maar dat Gods weg de beste is. Het is een heel mooie vertelling, boeiend, leerzaam, levendig en zéér ernstig. Het geeft een goeden kijk op de ontberingen van het visschersleven. Heel en passant, maar uitnemend, stelt de bekwame auteur het uitnemende werk van "Bethsaïda" ten behoeve van de Hollandsche zeelieden in Dieppe in het licht; zij schetst het zware werk der predikanten, die daar elk voor een week en van de zusters, die daar het heele vischseizoen werkzaam zijn. We achten ons gelukkig, dit keurige boek een warme aanbeveling te kunnen verstrekken.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934

Gera Kraan-van den Burg

De afhouwer van de VL. 119, druk 1, 111 blz.
meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van 10-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Riek Elders is op weg om een egoïstisch meisje te worden. Voor anderen iets te offeren is heel erg moeilijk voor Riek. Ze leert echter een ziek meisje, Liesbeth, kennen, waardoor ze de vele voorrechten, die zij heeft, leert waardeeren. Ze wordt voor Liesbeth een goed vriendinnetje en leert zichzelf geven voor anderen. Ook leert ze van deze jeugdige zieke, hoe de Heere gevreesd en gediend wil worden. Algemeene op- of aanmerkingen: In 't begin niet zoo erg boeiend, maar dan wordt het beter. Dit is een goed boekje. Opvoedkundig en Godsdienstige strekking in orde. Ook taal en stijl goed. We zeggen van dit boekje
Conclusie: aanbevolen voor Z.S. I jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 11-15 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een verhaal, waarin een jongen uit de middenstand als afhouwer naar zee gaat, omdat z'n ouders door achtergang in zaken arm zijn geworden. Dingeman doet flink z'n best, maar in een ruwe stormnacht breekt hij zijn pols. Hij wordt aan de Fransche kust te Dieppe aan wal gebracht. Zijn pols wordt gezet en Dingeman gaat per trein terug naar Holland. Gelukkig heeft intusschen z'n vader een betrekking gekregen. De geheele familie kan weer in het oude huis gaan wonen en Dingeman kan dan z'n baantje als afhouwer weer opgeven en naar school gaan. Algemeene op- of aanmerkingen: Een aardig boekje, dat voor onze jongens geschikt is. Ze zullen het gaarne lezen en leeren er heel wat van de manier, waarop de haring wordt gevangen. Het Godsdienstige element had wat meer positief kunnen zijn. De paedagogische en maatschappelijke leering is in orde.
Conclusie: aanbevolen voor Z. S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1934

Open Boekbeoordeling.