Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW. Schippers

De boschwachter van den Oldenborn, druk 1, 160 blz.
G. K. C. 0. 1 z. p. Herbert Wendels is boschwachter op het landgoed "den Oldenborn" en een trouwe, gewaardeerde dienaar van zijn heer. Dat wordt anders als het landgoed in andere handen overgaat. De trotsche en onverstandige houding van den nieuwen landeigenaar prikkelt den plichtsgetrouwen, maar driftigen en koppigen boschwachter. Het gevolg is een botsing, waardoor Wendels van zijn post ontzet wordt. Met bitterheid tegen God en menschen vervult, zint hij op wraak en tracht op allerlei wijzen zijn vroegeren heer te benadeelen. Op een strooptocht wordt hij overvallen en verdrinkt. Zijn zoon weet met Gods hulp de gedachte aan wraak te onderdrukken; hij krijgt een mooie betrekking in Amerika, ontmoet daar den zoon van den landheer zijns vaders Rudolf van Riekum, die het ouderlijk huis is ontvlucht en in diepe armoede verkeert, en helpt hem aan werk. Na den dood van zijn vader wordt Rudolf heer van den Oldenborn en de jonge Wendels zijn rentmeester. In dit verhaal zit spanning. In de strekking zitten uitnemende elementen. Vergevensgezind te zijn, geen wraak te koesteren tegen onze vijanden, kwaad met goed te vergelden, dat zijn de lessen, die ons hier geleerd worden. Het jammerlijk einde van den boschwachter doet ons zien, wat het lot is van hen, die hun eigen weg gaan en het hart verharden tegen de roepstemmen Gods. Evenwel: het godsdienstig element is zwak. Van de Christenen, die in dit verhaal voorkomen kan hoogstens gezegd wordt, dat ze godsdienstige menschen zijn. De beteekenis van Christus lijden komt niet tot haar recht. Plaatje en omslag zijn minder mooi. Voor leden van knapenvereenigingen is het boek meer geschikt dan voor de Evangeliseerende Zondagsschool. Matig aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1926

W. Schippers

De boschwachter van den Oldenborn, druk 1, 160 blz.
Bijzonderheden: Oorspr. verhaal. Geschikt voor jongens en meisjes, ouder dan 12 jaar. Omvang 159 bladz. Prijs geb. f 1.25, ingen. f 1.00.
Korte inhoud: Op den huize Oldenborn is de oude eigenaar gestorven en opgevolgd door een rechter, met weinig verstand van land- en boschbouw. Bovendien is 't een zeer eigenzinnig man. Dit leidt tot menigen twist met het personeel; één hunner, de boschwachter Wendels, wordt vernederd tot gewoon arbeider; hij wordt uit woede dan strooper in de bosschen van zijn vroegeren heer. Op een Oudejaarsavond verongelukt hij echter door 't ijs na een wilde achtervolging door veldwachters. De landheer heeft een zoon, die slecht oppast en tenslotte naar Amerika vlucht, waar hij weer op den goeden weg geholpen wordt door den zoon van boschwachter Wendels, die in New-York een best betaalde betrekking heeft Het einde vermeldt dat de jongeheer Van Riekum weer landheer wordt op Oldenborn en dat de jongeheer Wendels rentmeester wordt en huwt met de dochter van den vorigen rentmeester.
Beoordeeling: Hoewel de schrijver geen verhaal voor kinderen wilde schrijven, maar meer een Christelijk verhaal voor niet te litterair ontwikkelde lezers, kan het boekje m. i. best een plaats vinden in onze schoolbibliotheek. De jongeheer Van Riekum ziet zijn gebrek aan ijver beloond met armoede en komt er door tot omkeer. De jonge Wendels ziet in zijn leven, dat de vreeze des Heeren rijk maakt en dat ons hart vele boosheden, als driften, te bestrijden heeft. Verschillende vrome moeders komen er voor in 't boek en hun weldadige invloed. De meeste vaders komen er minder goed af. Al is het boekje wat ouderwetsch - 't is boeiend en ademt een Christelijken geest, inzonderheid door woord en wandel der moeders. Aanbevolen. H. H.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930