Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronMattana Rompelman

Als kinderen vragen , druk 2, 40 blz.
met 15 illustr. Prijs f 0.30, bij 10 ex. à f 0.28, 25 ex. à f 0.26, 50 ex. à f 0.24, 100 ex. à f 0.22, 250 ex. à f 0.20. De verrassing, waarvan pag. 15 van deze Boekbeoordeeling gewaagt, is inderdaad gekomen. Bij den Uitgever bovengenoemd verscheen een heel mooi, uitnemend geschreven kinderboekje over de Afscheiding. De titel is ontleend aan Josua 4 : 6 en wordt in het laatste hoofdstukje "En wij?" duidelijk toegelicht. De omslag geeft een aantrekkelijk dorpstafereeltje in kleurendruk: "De Kerkstraat" met kerk van Ds. de Cock te Ulrum. Het boekje bevat 15 illustraties, die zeer gelukkig zijn gekozen: Kerk en pastorie. De portretten van Ds. de Cock en zijn kloeke huisvrouw. De portretten van de voormannen der Afscheiding: Ds. Scholte, v. Velzen, Gezelle Meerburg, van Raalte, Brummelkamp, enz. Aan het slot het grafmonument van den Vader der Afscheiding. Wat zullen de jongens de plaatjes bij blz. 36, de Trekschuit en de Diligence, herhaaldelijk bekijken. Het jongenshart gaat er bij open en toe als een doosje. Zij zouden met zoo'n "Snik" en in zoo'n dilgence ook wel eens een reisje willen maken! In 40 bladzijden wordt hier op zeer levendige en aanschouwelijke wijze de geschiedenis der Afscheiding verteld. Er is in dit boekje heel wat historiekennis verwerkt. Wij vernemen niet alleen wat in Ulrum gebeurd is, maar ook hoe de Afscheiding zich in Friesland, Gelderland en Noord-Brabant heeft uitgebreid. Zelfs de landverhuizing naar Amerika is niet vergeten. Hoofdstuk 4 "Wacht op den Heere" schetst de zielestemming van Ds. de Cock onder al de onrechtvaardige bejegeningen, hem aangedaan. En wat zullen de jeugdige lezers genieten van die groote reis! De Schrijfster laat ze in de gedachten "compleet" meereizen! Zoo levendig vertelt zij het. De groote verdienste van dit schoone verhaal is, dat het de groote beginselen, waarom het in de Afscheiding ging, helder en juist in het licht stelt. Het handelt over een geschiedenis van lijden en verdrukking om den naam en de zaak des Heeren, maar die eindigt in een Godverheerlijkenden triumf. We hebben lof voor den arbeid van deze Schrijfster, toch zal ze bij een herdruk enkele kerkhistorische onnauwkeurigheden moeten verbeteren. Moge het no. 1 zijn van een belangrijke serie, die successievelijk over deze rubriek kerkhistorie het licht ziet! We bevelen dit mooie boekje hartelijk aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1934