Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronGesina Ingwersen

Vergeeft elkander, druk 1, 158 blz.
De twist kwam om een vlek in den poëzie-album. Jo zei, dat Guurt het gedaan had en Jo was zich haar onschuld bewust. Geen redeneering baatte en er kwam een verwijdering tusschen de beide vriendinnen. Jo, de zelfgenoegzame, die zoo best van zichzelf denkt en zoo streng is voor anderen - prachtig wordt ze geteekend! - blijft mokken, maar Guurt overwint haar boosheid en vergeeft. Later komt uit, dat Guurt onschuldig is. 'n Heel eenvoudige opzet. Goed uitgewerkt. Fijn wordt de strijd in de meisjesharten geteekend. Het begin is wat druk -er komen wat veel personen ten tooneele; de plaatjes konden beter, de beschreven meisjes zijn ouder dan de geteekende; het gaat op de school wel 'n beetje, onordelijk toe, als al die verhalen in de klas moeten afspelen ... toch kunnen we het boekje van harte aanbevelen voor meisjes van 12 à 13 jaar. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918
Gesina Ingwersen

Vergeeft elkander, druk 2, 156 blz.
door GESINA INGWERSEN. Tweetje' druk. 156 juli. ‘t Begin doet een beetle druk. Schoolmeisjes die in de klas gekheid uithalen en samen in het Park wandelen, totdat er een kink in den kabel komt. In de poëzie-album van een der meisjes wordt een vlek gemaakt. Natuurlijk moet Guurt dat gedaan hebben! Mans deze weet van den prins geen kwaad en is vreeselijk beleedigd. Vooral is ze vertoornd op Jo van Duuren, die het praatje van den inktvlek overal rondverteld heeft. Maar als zij bij de grootmoeder van een schoolmakkertje op bezoek is, en haar leed klaagt, raadt deze haar de meisjes alles te vergeven „om Jezus wil". Met een verlicht hart gaat zij den volgenden dag naar school en steekt de hand ter verzoening uit naar Jo. En wat hoort ze nu? Juist den vorigen avond is uitgekomen dat Jo's broertje de schuldige is. Het verhaal eindigt met een vroolijke geschiedenis in de klas. Een zeer goed boekje; versierd met twaalf zwarte plaatjes in den tekst; zeer aanbevolen voor de 10-12 jarigen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921
Gesina Ingwersen

Vergeeft elkander, druk 3, 157 blz.
Bijzonderheden: oorspr. werk, geschikt voor meisjes v. 12-14 jaar; omvang: 158 blz.; prijs f 0.65, geb. f 1.10.
Korte inhoud: Guurt Wilman wordt door haar schoolvriendinnetjes verdacht 'n vlek te hebben gemaakt in het poesiealbum van een ander meisje. Ze heeft 't niet gedaan, maar Jo van Duuren, een der vriendinnen, wil maar niet aan haar onschuld gelooven. Nu wordt geteekend de strijd van Guurt om Jo te kunnen vergeven. Als zij dit eindelijk doet "om Jezus' wil", komt ook uit wie de schuldige is en leert Jo van Duuren vergeving vragen voor haar zonde: die van hoogmoed en eigengerechtigheid.
Beoordeeling: Guurts strijd en overwinning zijn heel goed geteekend. Eveneens de zelfgenoegzame Jo, eerst zoo vast overtuigd, dat zij beter is dan de anderen, later gevoelend ook vergiffenis noodig te hebben. Ook de verdere karakterteekening is zeer goed, evenals de beschrijving van 't schoolgebeuren. In één woord: een heel goed en mooi boek. Aanbevolen. mej. J.W. Mandersloot.

Open Gids


J.Lens Bibliotheekgids voor Chr. School- en Jeugdbibliotheken, 1930
Gesina Ingwersen

Vergeeft elkander, druk 3, 157 blz.
Leeftijd 12 jaar. Een meisjes verhaal. Guurt wordt door haar vriendinnetje Jo valsch beschuldigd. Verwijdering tusschen hen is het gevolg. Guurt komt niet op Jo's verjaardag. Later blijkt dat Jo's broertje de ware schuldige is. Jo's verwaandheid wordt gebroken. Guurt heeft een innerlijken strijd te voeren, zij vindt kracht in het gebed en overwint. Zij vergeeft Jo alles. Er komt onder de vriendinnetjes wel eens een botsing, waarbij minder vriendelijke woorden gezegd worden b.v.: spook. Aanbevolen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.
Gesina Ingwersen

Vergeeft elkander, druk 4, 125 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 13 t.d.t. 60 cent. Heel de inhoud van dit boek betreft één inktvlek, bij ongeluk op een bladzijde van een poëzie-album geworpen door een broer van een schoolmeisje. Een echt meisjesboek. Frisch en natuurlijk. Soms wat te natuurlijk, als de „bakvisch"-taal wordt nagebootst. Het gegeven is wat schraal. De strekking is uitgedrukt in den titel: „Vergeeft elkander"; dit is roeping ook voor kinderen, omdat de Heere Jezus het gebiedt. Tonnie's Grootmoeder zegt tot Guurt, dat zij vergeven moet, omdat de Heere jezus 't wil. „Hij heeft recht om 't van je te vragen. Hij heeft jou zooveel vergeven en zooveel voor je geleden ...." Ofschoon we deze uitdrukking wat te algemeen vinden, hebben we hier stellig te doen met een dóór en dóór christelijk boek, dat bovendien geschreven is in een jonge-meisjes-stijl, die door de uiterste vlotheid en levendigheid wordt gekenmerkt. De uitgever zegt: „de meisjes zullen het verslinden", en hij heeft gelijk. We bevelen „Vergeeft elkander" aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940

Gesina Ingwersen

Vergeeft elkander, druk 5, 125 blz.
G.K.C.B. 13 t.d.t. Heel de inhoud van dit boek betreft één inktvlek, bij ongeluk op een bladzijde van een poëzie-album geworpen door een broer van een schoolmeisje. Een echt meisjesboek. Frisch en natuurlijk. Soms wat te natuurlijk, als de "bakvisch"-taal wordt nagebootst. Het gegeven is wat schraal. De strekking is uitgedrukt in den titel: „Vergeeft elkander"; dit is roeping ook, voor kinderen, omdat de Heere Jezus het gebiedt. Tonnie's Grootmoeder zegt tot Guurt, dat zij vergeven moet, omdat de Heere Jezus 't wil. „Hij heeft recht om 't van je te vragen. Hij heeft jou zooveel, vergeven en zooveel voor je geleden ...." Ofschoon we deze uitdrukking wat te algemeen vinden, hebben we hier stellig te doen met een dóór en dóór christelijk boek, dat bovendien geschreven is in een jonge-meisjes-stijl, die door de uiterste vlotheid en levendigheid wordt gekenmerkt. De uitgever zegt: „de meisjes zullen het verslinden", en hij heeft gelijk. We bevelen „Vergeeft elkander" aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1941