Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP.J. Kloppers

De geheimzinnige korf , druk 4, 16 blz.
Het verhaal verplaatst ons naar den Wartburg in 1521, beschrijft ons in 't kort de wijze, waarop, en de reden, waarom Luther op dien Wartburg kwam, en maakt ons bekend met de ware (?) wijze, waarop het Woord Gods voor de eerste maal aan de bewoners van een dorp in de nabijheid van den Wartburg gebracht is. Luther zelf zou, in aansluiting aan eene aloude gewoonte daar ter plaatse, aan de ter middernacht verzamelde menigte zijnen vertaalden Bijbel bij wijze van Nieuwjaarsgeschenk hebben aangeboden. Taal en stijl zijn goed, al kon het hier en daar voor kinderen wat eenvoudiger en pakkender zijn gezegd. Den zeer geringen prijs in aanmerking genomen, is er, wat de typographische uitvoering aangaat, alle reden tot tevredenheid. Het verhaal is zuiver historisch. Dat het de waarde der Heilige Schrift boven alle tijdelijke zegeningen in het licht stelt, is alleen eene reden om het aan te prijzen. De strekking is, ons bekend te maken met de wijze, waarop God de zijnen beschermt, alsook, hoe wij van allerlei omstandigheden, (zooals hier van eene volksgewoonte) gebruik kunnen maken, om tot Gods eere werkzaam te zijn, en hoe God zulke middelen kan zegenen. Indien wij eene aanmerking wilden maken, zou het deze zijn, dat de Schrijver de bijgeloovigheid der Groschmarkers niet genoeg afkeurt, wat voor de kinderen wel noodig is. De vierde druk bewijst duidelijk, dat het een aangenaam en nuttig verhaal is.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1905

Open Jachin-boekbeoordelingen.


P.J. Kloppers

De geheimzinnige korf , druk 4, 16 blz.
"De geheimzinnige korf", een verhaal voor onze jongens, door P.J. Kloppers, leert hun en den meisjes, die 't ook wel mogen lezen, een niet al te bekende bladzijde uit Luther's leven kennen. "De Jonge Pelgrim" van A.L.O.E. is een verhaal in den trant van "the Pilgrim's Progress". "Langs onbekende wegen", naar het Engelsch van A.F. Wilson, door Rhona, is geen geschikt boek voor kinderen. Ook is er iets onnatuurlijks in, dat de kleine zesjarige Ned voortdurend spreekt over zijn liefde tot Oom Tom en tot den Heiland en steeds blijft denken en spreken over zijn overleden moeder en den weg naar den hemel. Heeft die jongen geen tol, hoepel en knikkers; slechts denkbeelden, woorden en gevoelens? vraagt men zich af en toch .... verwerpen wil ik het werkje ook niet, daarvoor is 't en om de strekking en om zijn aardige tooneeltjes veel te goed -- voor ouderen.Boekbeoordeling in Het Kind, 21-11-1908
P.J. Kloppers

De geheimzinnige korf , druk 5, 16 blz.
Geill. omslag, 1 zw. pl. Prijs 5 cts. De Schrijver, voldoende en gunstig bekend, verplaatst ons door dit verhaal naar den Wartburg in 1521 en schetst ons, hoe en waarom Luther daar kwam. Verder verhaalt hij ons, hoe de inwoners van het dorpje Groschmark elken Nieuwjaarsnacht den Wartburg beklommen, om daar te zoeken naar een korf, die er door den landsheer was neergezet en allerlei verrassingen bevatte. Toen deze mand in den Nieuwjaarsnacht van 1522 ontbrak, omdat de keurvorst het verblijf van Dr. Luther verborgen wilde houden, daalde deze zelf den berg af, en gaf den dorpelingen een Bijbel in hun eigen taal, die u heden nog door den koster getoond wordt. Een zuiver historische vertelling. Dat zij de waarde der Heilige Schrift boven alle tijdelijke zegening stelt, zou alleen reeds volstaan ter warme aanbeveling. Bovendien ziet het boekje, met zijn gekleurden omslag en tekstillustratie er uitstekend uit voor den geringen prijs. De strekking is, ons bekend te malen met de wijze, waarop God de zijnen beschermt, en tevens, hoe we onder allerlei omstandigheden werkzaam kunnen zijn in het Koninkrijk Gods. Alleszins kostelijk dus, al kon, zonder eenige moeite, de groote waarheid der Hervorming dat de rechtvaardige alleen door het geloof leven en niet door de goede werken behouden worden zal, duidelijker in 't licht gesteld ziin. De vorm is onderhoudend, doch het verhaal had iets levendiger kunnen zijn. 't Is niet zoo eenvoudig verteld, als ons wenschelijk dunkt voor de kleine kinderen, aan wie het om zijn geringen omvang zal uitgereikt worden. Indien wij enkele aanmerkingen wilden maken zouden het deze zijn, dat de bijgeloovigheid der dorpelingen niet zoo ernstig wordt afgekeurd, als noodig is voor onze kinderen; ook vonden we de uitdrukking, dat het Karel V "minder dan iemand" gelukte, de eenheid te verkrijgen, eenigszins onbegrijpelijk. Doch dit zijn kleine bezwaren, lang niet opwegend tegen het vele goede, dat we hier vinden. Dat er werkelijk veel te waardeeren is in dit kleine boekske, bewijst het feit, dat het reeds den 5en druk beleeft. Wij aarzelen dan ook niet, het weder met warmte aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1911