Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronD. Menkens-van der Spiegel

De derde, druk 1, 157 blz.
G. K. C. 0. 18 t. d. t. f 1.20. (Banden 45 cent). Co is reeds als klein meisje bij haar Grootmoeder in Groenwijk gekomen, terwijl haar ouders in Den Haag wonen. Haar zusje Rie is een nufje, die graag voor onderwijzeres wil studeeren. Ze vindt Co achterlijk. Co blijkt echter een vroom kind te zijn, wat vooral uitkomt bij den plotselingen dood van haar Grootmoeder. Nu komt Co thuis, maar het contrast met Rie is zoo groot, dat er eerst niet veel samenleven is tusschen de zusjes. Rie schaamt zich voor haar achterlijke zus, die haar echter, al is het soms na veel strijd, in veel dingen tegemoet komt. Bedrog van Rie doet de maat overloopen. Ernstige ziekte van de broertjes brengt Rie voorloopig tot inkeer. Op aandringen van Rie's vriendinnetje belijdt ze haar schuld tegenover haar ouders en haar zusje. Op het Kerstfeest is alles gelukkig weer in orde. Co is nu voortaan niet meer "de derde". Rie vertoont een echt "jongemeisjes-karakter". Ze wil graag hooger op en schaamt zich voor haar zusje, die minder "up to date" gekleed is dan zij. Haar hoogmoed speelt haar leelijke parten. Ook Co's karakter is goed geteekend. Ze heeft telkens weer te strijden tegen haar wraakgedachten. Ze zoekt echter sterkte in het gebed. Enkele bijzonderheden wijzen er op, dat het boekje geen Gereformeerde gezinnen teekent. Vooral de Zondagsheiliging en het bijwonen van de godsdienstoefeningen komen wel wat in het gedrang. Hiertegenover staat de groote deugd, dat de zonde waarlijk als zonde wordt gekenschetst, en dat daarvoor Gods vergeving om Christus' wil van noode is. Ook komt de kracht van het geloovig gebed goed naar voren. Om deze goede factoren kunnen we het boekje, dat er heel fleurig uitziet en behoorlijk geïllustreerd is, aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissi├źn van "Jachin", 1929