Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronCora C.G.

De geschiedenis van den vogelverschrikker , druk 1, 24 blz.
Nellie en Jan zijn kinderen van godvreezende ouders. Zij kunnen het echter niet best met elkaar vinden. Jan plaagt gaarne en Nellie is driftig. Jan, een liefhebber van knutselen, heeft, om de vogels uit den kerseboom te weren, eenen vogelverschrikker gemaakt. Daarbij heeft hij door onvoorzichtigheid de poppenkraam van zijn zusje omvergestooten. Nellie wreekt zich hierover op Jan, door zijnen vogelverschrikker in het water te werpen. Door moeder gestraft, krijgt zij berouw. Zij bidt "den lieven Heer" om vergeving en zoekt het gepleegde onrecht zooveel mogelijk goed te maken. Als moeder later Jans vogelverschrikker ziet staan, verheugt zij zich, dat hare kleine Nellie daardoor geleerd heeft, hoe zondig ons hart van nature is, en dat zij nu dagelijks de les van den Zaligmaker beoefent : "Leer van mij, dat ik zachtmoedig ben en nederig van harte". Dit tafereeltje uit de kinderwereld wordt door de Schrijfster op natuurlijke en daarom verdienstelijke wijze geteekend. De omgang van Nellie met hare poppen wordt naar 't leven geschetst. De kleine lezers zullen dat gedeelte met warme belangstelling volgen. Het tooneeltje is uit hunne eigene wereld gegrepen. De Schrijfster heeft den kindertoon vrij goed getroffen en volgehouden. Alleen: "in zoo'n stemming kon Nellie niet naar de Kerk", "kibbelpartijtjes, die den goeden toon in huis bedierven", deze uitdrukkingen zijn voor kinderen wat hoog. Ook dunkt ons, dat de meeste kinderen van 9 jaar bij Nellie achterstaan. Wèl wordt haar karakter juist geteekend, doch haar tot inkeer komen geschiedt niet kinderlijk genoeg. Dat Nellie door Jans vogelverschrikker geleerd heeft, hoe zondig ons hart van nature is, klinkt wat vreemd. Die vogelverschrikker is toch zeker maar een middel geweest, dat de Heilige Geest dienstbaar stelde. Laten onze Schrijvers en Schrijfsters voor de jeugd toch het werk des Heiligen Geestes met duidelijke omtrekken aangeven. Verhalen als deze hebben bij het vele goede voor ons eene schaduwzijde in de methodistische bekeering. Vergissen wij ons niet, dan betrappen wij Nellie's moeder op twee fouten tegen eene gezonde opvoedkunde. Het dochtertje weifelt, of ze hare moeder gehoorzamen zal of niet en Moeder (inplaats van haar nu te helpen in goede richting) zegt : "Als je het niet doen wilt, ga dan maar gauw weg, neen - nu mag je niet meer". Jan plaagt Nellie, praat haar na, enz. en nu krijgt Nellie eene vermaning. Gezonde paedagogiek kan vooral ook een aanzienlijk deel vormen van den goeden invloed, dien een boekje voor kinderen kan oefenen. Al gaat dit werkje, wat den Christelijken geest betreft, niet diep, toch kunnen wij het voor kinderen beneden 10 jaren wel aanbevelen, wijl het gevoel van schuld en de behoefte aan vergeving er niet onduidelijk in besproken worden. Wat het uiterlijke aangaat, is het keurig afgewerkt. Het plaatje trekt aan, de druk is helder. Bij eenen herdruk zal de corrector een paar foutjes hebben te verbeteren : "slapte" voor "stapte" (bladz. 13), "wee" voor "weet" (bladz. 22).

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Cora C.G.

De geschiedenis van den vogelverschrikker , druk 2, 32 blz.
Nelli en Jan zijn kinderen van godvreezende ouders. Zij kunnen het echter niet best met elkaar vinden. Jan plaagt gaarne en Nelli is driftig. Jan, een liefhebber van knutselen, heeft, om de vogels uit den kerseboom te weren, een vogelverschrikker gemaakt. Daarbij heeft hij door onvoorzichtigheid de poppenkraam van zijn zusje omvergestooten. Nelli wreekt zich hierover op Jan, door zijn vogelverschrikker in het water te werpen. Door moeder gestraft, krijgt zij berouw. Zij bidt "den lieven Heer" om vergeving en zoekt het gepleegde onrecht zooveel mogelijk goed te maken. Als moeder later Jans vogelverschrikker ziet staan, verheugt zij zich, dat kleine Nelli daardoor geleerd heeft, hoe zondig ons hart van nature is, en dat zij nu dagelijks de les van den Zaligmaker beoefent: "Leer van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van harte". Dit tafereeltje uit de kinderwereld wordt door de Schrijfster op natuurlijke en daarom verdienstelijke wijze geteekend. De omgang van Nelli met hare poppen wordt naar 't leven geschetst. De kleine lezers zullen dat gedeelte met warme belangstelling volgen. Het tooneeltje is uit hun eigen wereld gegrepen. De Schrijfster heeft den kindertoon vrij goed getroffen en volgehouden. Alleen : "in zoo'n stemming kon Nelli niet naar de Kerk", "kibbelpartijtjes, die den goeden toon in huis bedierven", deze uitdrukkingen zijn voor kinderen wat hoog. Ook dunkt ons, dat de meeste kinderen van 9 jaar bij Nelli achterstaan. Wèl wordt haar karakter juist geteekend, doch haar tot inkeer komen geschiedt niet kinderlijk genoeg. Verhalen als deze hebben bij het vele goede voor ons eene schaduwzijde in de methodistische bekeering. Al gaat dit werkje, wat den Christelijken geest betreft, niet diep, toch kunnen wij het voor kinderen beneden 10 jaren wel aanbevelen, wijl het gevoel van schuld en de behoefte aan vergeving er niet onduidelijk in besproken worden. Het uiterlijk is goed. Het plaatje trekt aan, de druk is helder. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Cora C.G.

De geschiedenis van den vogelverschrikker , druk 2, 32 blz.
De voordehandsche titel „Een Paaschverhaal op waarheid gegrond" noemt de schrijfster Cora C.G. en geeft aan, dat 't een tweede druk is. Het boekje is eenvoudig en vlot geschreven. Het handelt over een driftig meisje, dat om zich te wreken den door haar broertje gemaakten vogelverschrikker in 't water werpt, maar dat later door kleine vriendelijkheidjes wat ze misdeed weer tracht goed te maken. In zooverre die gebeurtenis voorvalt op Goeden Vrijdag, en de lijdensgeschiedenis des Heeren, aan tafel gelezen, ook de kleine Nel over haar zonde kan toespreken, kan het een Paaschverhaal heeten. De Paaschzondag vindt haar dan ook in gelukkiger stemming. Het boekje kan gelezen worden door kinderen van ± 10 jaar. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1917
Cora C.G.

De geschiedenis van den vogelverschrikker , druk 3, 32 blz.
G. 0. 3 t. d. t. 20 cent. Nelli en Jan zijn kinderen van godvreezende ouders. Zij kunnen het echter niet best met elkaar vinden. Jan plaagt gaarne en Nelli is driftig. Jan, een liefhebber van knutselen, heeft, om de vogels uit den kerseboom te weren, een vogelverschrikker gemaakt. Daarbij heeft hij door onvoorzichtigheid de poppenkraam van zijn zusje omvergestooten. Nelli wreekt zich hierover op Jan, door zijn vogelverschrikker in het water te werpen. Door moeder gestraft, krijzt zij berouw. Zij bidt "den lieven Heer" om vergeving en zoekt het gepleegde onrecht zooveel mogelijk goed te maken. Als moeder later Jans vogelverschrikker ziet staan, verheugt zij zich, dat kleine Nelli daardoor geleerd heeft, hoe zondig ons hart van nature is, en dat zij nu dagelijks de les van den Zaligmaker beoefent: "Leer van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van harte". Dit tafereeltje uit de kinderwereld wordt door de Schrijfster op natuurlijke en daarom verdienstelijke wijze geteekend. De omgang van Nelli met haar poppen is naar 't leven geschetst. De kleine lezers zullen dat gedeelte met warme belangstelling volgen. Het tooneeltje is uit hun eigen wereld gegrepen. De Schrijfster heeft den kindertoon vrij goed getroffen en volgehouden Alleen: "in zoo'n stemming kon Nelli niet naar de Kerk", "kibbelpartijtjes, die den goeden toon in huis bedierven", deze uitdrukkingen zijn voor kinderen wat hoog. Ook dunkt ons, dat de meeste kinderen van 9 jaar bij Nelli achterstaan. Wèl wordt haar karakter juist geteekend, doch haar tot inkeer komen geschiedt niet kinderlijk genoeg. Verhalen als deze hebben niettegenstaande het vele goede een schaduwzijde door de methodistische bekeeringen. Al gaat het niet diep, we kunnen dit boekje wel aanbevelen. Het schuldgevoel komt wel tot zijn recht. De druk is helder. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1926