Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronAletta Hoog

Verraden en verkocht , druk 1
Gekl. geïll. omslag en één gekl. plaatje. 15 cent. "Gangi" een Negermeisje, wordt op achtjarigen leeftijd wees, en door haar oudsten broer, die getrouwd is, opgenomen. Daar heeft ze echter een ongelukkig leven en wordt door de vrouw van haar broeder mishandeld. Haar broer neemt haar mee naar de rijstvelden, maakt haar bewusteloos en verkoopt haar aan Fakirs. Dezen willen Gangi naar de markt brengen, om haar weer te verkoopen, doch dit wordt door de politie opgemerkt en verhinderd. Tengevolge hiervan komt zij in een zendingshuis, en dit wordt haar ten zegen. Later komt zij op een Christelijke Kostschool en daarna wordt zij onderwijzeres op de Zendingsschool. Doch na slechts twee jaren ontslaapt zij in vrede. Blijkbaar is het boekje voor jonge kinderen geschreven; de kinderlijke toon is goed getroffen, taal en stijl zijn begrijpelijk. Flinke, heldere druk. Goede, eenvoudige zendingsverhalen kunnen we niet genoeg hebben. En in vele opzichten is dit er een. De kinderen kunnen er iets uit leeren omtrent het heidendom en den gezegenden invloed der zending. De strekking is, te doen zien, hoe het meisje al den tijd, dat ze den Heere kende, in eenvoudigheid haar licht heeft doen schijnen. Uitnemend dus, doch we vinden het jammer, dat de Schrijfster er bijna niet van spreekt, dat zij als een zondares den Heere Jezus noodig had tot verzoening harer schuld. Zeer bedenkelijk achten wij, dat er gesproken wordt van 't verkoopen van jonge meisjes. Al is er geen enkele aanduiding in 't verhaal te vinden, waaruit blijkt : waartoe die meisjes verkocht worden, de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat een opmerkzame lezer of lezeres daarnaar gaat vragen. Wij oordeelen het wenscheliik, onze kinderen zoo lang mogelijk buiten deze dingen te houden. Dat de Schrijfster "Heer Jezus" schrijft is o.i. af te keuren. Doch, ondanks de bezwaren kunnen we, om de goede strekking, en ook omdat er veel goeds in het boekje is en vooral wijl het liefde voor de zaak der zending opwekken kan, het toch wel aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911

Aletta Hoog

Verraden en verkocht , druk 1
Dit lieve boekje verhaalt de geschiedenis van een ongelukkig heidensch meisje. Gangi, die haar ouders verliest, onder een hardvochtige schoonzuster een droevig leven leidt, aan de Fakirs wordt overgeleverd, die haar ver wegvoeren om haar te verkoopen. Doch »onder Gods bestuur zou dat de weg worden om haar te brengen uit de duisternis tot het licht.« De politie redt haar en geeft haar over aan een Zendingsgesticht, waar zij den Heere leert kennen, dien zij nog zes jaren blijmoedig, ook als onderwijzeres in het Zendingshuis, mag dienen, tot zij aan de tering sterft. Het boekje is echt kinderlijk geschreven voor kinderen van acht jaar en ouder. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1911
Aletta Hoog

Verraden en verkocht , druk 2, 24 blz.
De geschiedenis van Gangi, een meisje uit Voor-Indië, dat haar ouders verloren heeft en als slavinnetje verkocht wordt. Maar de politie heeft er lucht van gekregen en bevrijdt haar. Nu wordt zij naar de Zendingsschool gebracht en daar gaat haar hart open voor het Evangelie. Later wordt zij zelve oderwijzeres, maar op jeugdigen leeftijd wordt zij reeds opgeroepen van deze aarde, die haar zooveel smart maar ook veel vreugde heeft bereid. Eén zwart plaatje; royaal uitgevoerd, zeer geschikt voor jonge kinderen. Zeer aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921
Aletta Hoog

Verraden en verkocht , druk 3, 16 blz.
De aandoenlijke geschiedenis van een weesje in Voor-Indië, dat door haar hardvochtigen broer wordt verkocht aan handelaars en terecht komt in een Zendingshuis, waar zij tot bekeering komt, andere kinderen onderwijst en veel zegen aan anderen brengt. Haar leven is dan een leven van toewijding en zelfopoffering. Op plm. 20-jarigen leeftijd sterft zij aan de tering. Dit boekje kan van harte aanbevolen worden. Alleen zouden we in plaats van het woordje "Heer" liever "Heere" zien. Aangezien er nogal verscheidene begrippen en uitdrukkingen in voorkomen, welke boven het verstand der kleintjes gaan, zooals uithuwelijken, schoonouders, misbruik maken, in eenvoudigheid het licht laten schijnen e.a. zouden we dit boekje in handen willen geven van kinderen van 13 à 14 jaar, die het ook vlot kunnen lezen. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1930

Open Boekbeoordeling.