Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW. Ziethe

Verschalkt, druk 3, 16 blz.
Geïll. omslag en 1 plaatje in kleurendruk. Prijs 121/2 cent. Toby Simpton, een Engelsche Kwaker, wiens dochter in 't huwelijk zal met Eduard Weresford , een jongen schilder, wordt 's avonds laat buiten Londen aangehouden en beroofd van zijn 200 pond sterling, die hij - als pachtsom ontvangen - bestemd heeft voor de huwelijksvoltrekking van zijn dochter. Zelfs zijn fier paard is hem ontstolen, waarvoor hem een minderwaardig in de plaats is gegeven. De Kwaker laat dit paard den volgenden morgen vrij loopen, doch volgt het op zijn weg. Het beest zoekt zijn ouden stal. En wat blijkt? Dat de roover is de vader van den jongen schilder. De Kwaker onthult alles voor den ouden misdadiger, die zich ontmaskerd ziet, alles terug geeft, den Kwaker zelfs als zijn executeur aanstelt tot teruggave van al zijn door hem geroofde schatten en naar 't buitenland de toevlucht neemt, om zijn leven en zijn vrijheid te behouden. God had voor den vromen Kwaker gezorgd. Het verhaal boeit zeer. Kinderen zullen de ontknooping "prachtig" vinden, al wekt de titel wel eenige bevreemding. Twee mooie, gekleurde prentjes verluchten het verhaal. De taal is niet boven de bevatting van kinderen van tien tot twaalf jaar. Gewoonlijk wordt echter een dergelijk boekje van slechts 16 blz. aan jongere kinderen gegeven, die helaas, den Kwaker moeilijk zullen begrijpen. 't Verhaal geeft een voorbeeld van de leiding Gods met een der Zijnen, die op Zijn Woord vertrouwt. Wonderlijk redt de Heere, waar geen menschelijk middel uitkomst schijnt te kunnen bieden. Dit kan een kind door deze geschiedenis helder leeren inzien. Van harte aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1912

W. Ziethe

Verschalkt, druk 3, 16 blz.
Dit aardige verhaaltje is boeiend verteld. Een kwaker, wiens dochter zal trouwen, heeft de pacht opgehaald van zijn hoeven en keert bij donker terug door een bosch. Een roover houdt hem aan en berooft hem van zijn geld, horloge en paard, terwijl hij zijn eigen merrie achterlaat. Dit brengt den kwaker op de gedachte, den roover uit te vinden. 't Paard weet den stal te bereiken en zoodoende vindt de kwaker den roover, die de vader is van zijn schoonzoon. Hij krijgt alles terug en de roover, geschokt in zijn geweten, zegt zijn baantje vaarwel, laat den bestolenen de gelden teruggeven en verlaat het land. Is dit verhaaltje voor 10 à 12-jarigen echter niet oorspronkelijk in 't Engelsch geschreven of althans de stof aan een Engelsch verhaal ontleend? In dat geval diende 't wel vermeld. Omslag en gekleurd plaatje zien er behaaglijk uit. 't Kan aanbevolen worden. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1912