Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronFrancina

De familie Looman, druk 1, 48 blz.
G. C. 0. 8 t. d. t. 50 cent. "De familie Looman" geeft eenige bekeeringsgeschiedenissen. Vader en moeder Looman vreezen den Heere en dragen het kruis van zware maatschappelijke zorgen met Hem. Hun zoon Anton, van wien zij zich hulp in den geldelijken druk hadden voorgesteld, wordt ernstigs ziek en sterft. Maar ook deze beproeving wordt geheiligd aan hun hart. Voor hun dochter Tine wordt zijn heengaan middel tot bekeering, evenals voor tante Bets, die ontrouw aan haar doop geworden, jarenlang enkel voor het tijdelijke leefde. Hoewel dit werkje ongetwijfeld "stichtelijk" te noemen is, stelt het door zijn matte, vlakke verhaaltrant teleur. Psychologisch perspectief zit er niet in. Feitelijk is het niet anders dan een "en scène" brengen van de meest gewone waarheden uit het hoofdstuk der bekeering. Dat is eenerzijds, wat de strekking aangaat, zijn verdienste, maar ten opzichte van den inhoud zijn zwak. Voor zoover het onze kinderen aan zéér ernstige Schriftwaarheden herinnert, is het lezenswaardig. Ook met den doop wordt in bet geteekende bekeeringsproces rekening gehouden. De stijl is slap en hier en daar onnauwkeurig. In de punctueering liet de correctie te wenschen over; zelfs troffen wij een zéér hinderlijke drukfout aan op bldz. 19 (Kuiskamer, in plaats van Huiskamer). Wel aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1926