Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ.P. van der Maas jr.

De kleine Adolf op het Kerstfeest , druk 3, 16 blz.
De kleine Adolf gaat op een Kerstdag met vader ter kerk, Waarom doen de menschen dat? vraagt Adolf. Maar vader brengt de vraag terug tot het: waarom doe ik dat? en geeft nu, vóór zij in de kerk komen, daarover een les. De dominé spreekt over de vraag, of Christus ook in ons hart is geboren en op de Zondagsschool, waar Adolf straks heengaat, vertelt de onderwijzer ook van 's Heilands komst in de wereld. Te oordeelen naar de 16 bladzijden druks is dit boekje voor jonge kinderen bestemd. De inhoud strookt daarmee echter weinig. Adolf krijgt op dien Zondag drie kleine preekjes te hooren, eerst van zijn vader, dan van den dominé en 't langst van allen van zijn zondagsschool-onderwijzer. Het doet ons leed voor den schrijver, maar wij zouden niet gaarne op deze wijze spreken of worden misschien kinderen van 12-15 jaar bedoeld? Dan hebben wij er meer vrede meé, ofschoon de preektoon dan nog moet vervangen door den verteltoon. De prijs is f 0.05. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906
J.P. van der Maas jr.

De kleine Adolf op het Kerstfeest , druk 4, 15 blz.
Dit hoekje bevat een eenvoudige vertelling der geschiedenis van Christus' geboorte en geeft een voor kinderen verstaanbaar antwoord op de vraag: Is de Heere Jezus ook in uw hart geboren? De bekeering van den kleinen Adolf is wel wat buiten de werkelijkheid om geteekend. De Schrijver heeft den kindertoon goed getroffen. Toch zou eenige nadere verklaring hier en daar wenschelijk zijn geweest, bv. van de uitdrukking "God geopenbaard in het vleesch". Ook hadden wij liever "Heere" dan "Heer" gelezen. Wij kunnen dit werkje overigens van harte aanbevelen. Aardige plaatjes. Flinke, duidelijke letter. Het kan vooral voor de jonge kinderen zeer dienstig zijn.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1914

Open Jachin-boekbeoordelingen.