Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. van Bergen

De Bijbelcolporteur , druk 2, 24 blz.
Een goed geschreven boeiend verhaal en van uitnemende strekking, dat wij gaarne aanbevelen. Gerrit Hamers, een smidsknecht, was een goddeloos man, vol bittere vijandschap tegen het volk des Heeren. Vooral haatte hij eenen godvreezenden Bijhelcolporteur, wijl deze hem over zijnen zondigen levenswandel gedurig ernstig vermaande. Maar elke bestraffing wakkerde zijn wrok tegen den colporteur aan, dien hij op eenen donkeren avond koelde, door den man te overvallen en te mishandelen. Sedert dien snooden aanslag was Hamers echter niet meer gerust. Zijn geweten klaagde hem aan. Toen hij ten gevolge van eene vechtpartij in de gevangenis was geraakt, werd zijn hart verbroken door de liefde, welke de colporteur aan zijnen vijand betoonde. De overwinnende macht der Christelijke liefde op eenen verstokten zondaar wordt hier geschetst op eene wijze, die den lezer vat en vasthoudt tot het einde toe. Mooie plaatjes. Vooral dat tegenover den titel is naar het leven. De versiering van den omslag komt ons wat bont en vreemd voor. De leidingen des Heeren met dezen goddelooze zijn niet alledaagsch, doch ook niet onwaarschijnlijk. Voor de teekening van den colporteur heeft de Schrijver al de kleuren van zijn palet gebruikt. Zelfs rees de vraag bij ons op, of hij hier niet te veel verf heeft opgedragen. In elk geval staat deze colporteur geestelijk zeer hoog. Het "mennistenleugentje" op bladz. 15, is niet aan te bevelen. Had hij niet kunnen zien, wie zijn aanvaller was, hij had het toch aan de stem wel gehoord. Op pag. 24 wordt verhaald, hoe de smidsknecht voor den colporteur op de knieën valt. Deze had hier Hand. 10 : 28 gevoeglijk in praktijk kunnen brengen. Dit is de reden, waarom het plaatje op den omslag ons minder bevalt. De scheldwoorden en minachtende uitdrukkingen van den goddeloozen man achten wij eenen stekeligen doorn aan dit rozentakje. Ze verschaffen vooral den jongens misschien wel genot, doch 't is eene andere vraag, of het paedagogisch goed gezien is, ze in het verhaal op te nemen. 't Gebeurt menigmaal dat de strekking van het verhaal geheel vergeten is, terwijl de scheldwoorden in het geheugen zijn blijven hangen. Doch tegenover deze vlekjes heeft dit verhaal groote verdiensten. Duidelijk komt er in uit, hoe een leven zonder God kan leiden tot de grootste gruwelen; hoe de zonde niets dan wroeging baart; hoe er ook voor den grootsten zondaar vergiffenis te vindenn is, zoo hij in ware boetvaardigheid tot Christus vlucht alsook dat God ter bekeering van zondaren zijne dienstknechten als instrumenten in zijne hand wil gebruiken. Een boekje, waarin zulk een parelsnoer van Christelijke denkbeelden aan de jeugd wordt voorgehouden, kan onder 's Heeren zegen uitnemenden invloed oefenen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1905

Open Jachin-boekbeoordelingen.


J. van Bergen

De Bijbelcolporteur , druk 3, 24 blz.
Een goddelooze smidsknecht kan den Bijbelcolporteur niet uitstaan, die hem een bezoek gebracht heeft. Hij zint op een middel om hem die bezoeken af te leeren. In de duisternis wacht hij den colporteur op en geeft hem zooveel slagen, dat deze den dood nabij is. Van kwaad tot erger vervalt de smid en komt eindelijk in de gevangenis. De verandering, die zijn vrouw heeft ondergaan, de liefde, die zij haar ruwen man blijft bewijzen, de verkwikkingen van een onbekende in de gevangenis, de hulp van den colporteur, die in dit alles de hand heeft, het brengt den smid tot verteedering. De liefde is sterker dan 't geweld. Die waarheid komt in het verhaal goed tot zijn recht. 9 tot 12jarige kinderen zullen het met genoegen lezen. Bij een herdruk mag de schrijver den colporteur niet meer tot de politie laten zeggen, dat de duisternis hem belet had te zien, wie zijn aanvaller was. Ook mag hij er niet meer bijvoegen : hier sprak hij immers de waarheid, hij had alleen gehoord, wie hij was, doch dit zeide hij er niet bij. Dit is diplomatenmoraal en voor kinderen ongeschiktt. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1918