Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronNannie van Wehl

De grote taak van Emmeline , druk 1, 115 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 13-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een verhaal uit den oorlog tusschen de Noordelijke en de Zuidelijke staten van U.S.A., ook wel de slavenoorlog genoemd, omdat hier beslist werd over de afschaffing der slavernij. Emmeline is een 15-jarig meisje uit de N. Staten, die de Zuidelijken als rebellen haat. Emmeline's broer Henny heeft een vrouw uit het Zuiden en Emmeline heeft dan ook een sterke antipathie tegen haar. Door omstandigheden buiten haar wil is Emmeline gedwongen eenige dagen en nachten alleen op de boerderij van haar Grootouders temidden van haar strijdende vijanden door te brengen. De boerderij is tot hospitaal ingericht. Emmeline ziet de ellende van den oorlog en leert metterdaad in practijk brengen: "Heb uwe vijanden lief." Ze bakt brood en verbindt en verkwikt de gewonden. Als belooning hiervoor mag haar broer Henny, die krijgsgevangen was gemaakt, met zijn zusje naar huis terugkeeren. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit is een boekje met een eigen cachet. 't Is een oorlogsboek, zeker, maar het veroordeeld den oorlog. Het leert, dat ook temidden van haat en oorlogsellende ware rust wordt gevonden in het doen van 's Heeren geboden. Jammer, we treffen een enkele maal Heer aan. 't Is toch een boek, dat we onze jongens en meisjes in handen durven geven. Het woord Heer wordt naast Heere gebruikt.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
Nannie van Wehl

De grote taak van Emmeline , druk 1, 115 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 1 z.p. 6 t.d.t. Zoo geslaagd als de omslagteekening is met haar suggestieve kleuren, zoo weinig gelukt zijn de binnenteekeningen. Men zou nauwelijks gelooven, dat beide van één hand zijn. Het verhaal speelt in den tijd van den oorlog tusschen de Noordelijke en de Zuidelijke staten van Amerika, van 1861-1865. In een plaatsje, Gettysburg, woont een moeder met haar schoondochter (de vrouw van een bij de Noordelijken te velde staanden zoon) en een dochtertje Emmeline. Als het oorlogsgevaar dreigt in Gettysburg zelf te komen, stuurt de moeder Emmeline weg naar het huis van haar grootmoeder, waar ze veilig zal zijn. Als Emmelina daar komt blijkt echter het huis door de Zuidelijken bezet en centrum van hun aanvalsactie. Ze moet er eenige dagen blijven, maar, ofschoon ze eerst veel moeite heeft met de gedachte dat de Zuidelijken haar vijanden zijn, ze maakt zich verdienstelijk met het bakken van brood en het verbinden van gewonden. Door bemiddeling van een vriendelijken soldaat wordt haar broer, die krijgsgevangen is, vrijgelaten en met hem kan ze terugkeeren naar Gettysburg, als de Zuidelijken, verslagen, zijn weggetrokken. Daar, in moeders huis, vinden ze een nieuwen bewoner, want de schoonzuster heeft tijdens het hevige bombardement een zoon ter wereld gebracht. Taal en stijl zijn natuurlijk goed; de naam van de auteur is genoegzame waarborg. De correctie is echter onvoldoende. Emmeline wisselt meermalen met Emmyline. De strekking van dit verhaal wordt eenige malen duidelijk aangegeven: "hebt Uw vijanden lief" en "draagt elkanders lasten". Ook wordt wel gewezen op de kracht van het gebed. Maar de stof is niet die van een kinderboek. De Schrijfster heeft dat zelf blijkbaar gevoeld en heeft daarom geprobeerd allerlei kinderlijke trekken van Emmeline sterk te accentueeren, met het onvermijdelijke gevolg, dat het boekje is gaan rammelen. Een figuur b.v. als die van Private Christie, den vriendelijken soldaat in grootmoeders huis, zal zeer waarschijnlijk wel historisch zijn in de stof, maar is in dit verhaal een schimmige zonderling, van wiens doen en laten men eigenlijk niets begrijpt. Voor ons besef is de poging, om uit deze stof een kinderboek te distilleeren, mislukt. Onwaarschijnlijkheden en onverklaarbaarheden, zijn er legio; een spannende roman zou uit het gegeven te ontwerpen zijn geweest en dan waren die onwaarschijnlijkheden, die nu noodzakelijk waren in het kinderboek (wij denken aan de houding van de soldaten tegenover het meisje) achterwege gebleven. De bedoeling is goed en valt te waardeeren. Maar het boekje is ongeschikt voor kinderen. Bovendien vinden wij het godsdienstig element slapjes. We kunnen dit boekje helaas niet aanbevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

Nannie van Wehl

De grote taak van Emmeline , druk 2, 115 blz.
jongens- en meisjesboek; algemeene strekking.
Korte inhoud: Een verhaal uit den oorlog tusschen de Noordelijke en de Zuidelijke staten van U.S.A., ook wel de slavenoorlog genoemd, omdat hier beslist werd over de afschaffing der slavernij. Emmeline is een 15-jarig meisje uit de N. Staten, die de Zuidelijken als rebellen haat. Emmeline's broer heeft een vrouw uit het Zuiden en Emmeline heeft dan ook een sterke antipathie tegen haar. Door omstandigheden buiten haar wil is Emmeline gedwongen eenige dagen en nachten alleen op de boerderij van haar Grootouders temidden van haar strijdende vijanden door te brengen. De boerderij is tot hospitaal ingericht. Emmeline ziet de ellende van den oorlog en leert metterdaad in practijk brengen: "Heb uwe vijanden lief." Ze bakt brood en verbindt en verkwikt de gewonden. Als belooning hiervoor mag haar broer Henny, die krijgsgevangen was gemaakt, met zijn zusje naar huis te brengen. Algemeene op- of aanmerkingen: Dit is een boekje met een eigen cachet. 't Is een oorlogsboek, zeker, maar het veroordeeld den oorlog. Het leert, dat ook temidden van haat en oorlogsellende, ware rust wordt gevonden in het doen van 's Heeren geboden. Jammer, we treffen een enkele maal Heer aan. 't is toch een boek, dat we onze jongens en meisjes in handen durven geven.
Conclusie: aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.