Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. Smelik

Arie van den dominee, druk 3, 213 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van 12-16 jaar; algemeene strekking.
Korte inhoud: Arie, de jongen uit de pastorie van Vaartwijk, gaat op school in Gaasterberg. 't Is een U.L.O.-school. Ze hebben daar een reciteerclub. Ook Henk van boer de Jager gaat op die school. Henk is een dief. Hij steelt eieren en verkoopt die in de stad. Arie heeft hem gesnapt, maar vertelt niets. De politie heeft echter den dader gevonden. Juist om het moment, dat Henk gepakt zal worden, is hij met de jongens aan het spelen. Henk slaat Arie met een stok neer. Arie zweeft enkele dagen tusschen dood en leven, maar geneest toch weer. Hij kan echter Henk zijn booze daad niet vergeven. Henk zelf is naar een tuchtschool gebracht, maar ook daar is niets met den jongen te beginnen Hij valt bij een vechtpartij op de punt van een ijzeren hek. Hij sterft zonder tot inkeer te zijn gekomen. Dit alles is een uitstekend middel om Arie te leeren, dat we ook onze vijanden lief moeten hebben. Algemeene op- of aanmerkingen: Hier hebben we een echt gezond stukje jongenslectuur. Ze zullen het van begin tot eind zonder onderbreking willen uitlezen. Ja, dit is een waarlijk goed boek, waarin het eene noodige op de eerste plaats wordt gezet. 't Is leerzaam en er zit niet weinig opvoedkunde in. Dan ook geen ander advies, dan
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1933

Open Boekbeoordeling.
J. Smelik

Arie van den dominee, druk 3, 213 blz.
Arie, de zoon van Ds. Goelema, van Vaartwijk, gaat naar de M.U.L.O.-school te Gaasterberg en wordt daar gesard door Henk de Jager, een jongen met een valsch karakter. Henk komt later ook te Vaartwijk wonen, en daar betrapt Arie hem op diefstal. Uit vrees voor Henk verzwijgt hij dit. Later wordt Henk door de nachtwacht betrapt op een anderen diefstal. Henk meent dat Arie hem verklapt heeft, en geeft hem een slag, die hem bewusteloos doet neervallen. Henk krijgt 2 jaar tuchtschoolstraf. Tot herstel gaat Arie naar een neef te Nijmegen, die arbeidt in de Evangelisatie. Als hij teruggekeerd is naar Vaartwijk, krijgt Henks vader een telegram uit de tuchtschool, dat Henk zeer ernstig ziek is. Het blijkt, dat Henk daar gevochten heeft en doodelijk is gekwetst. Arie vergeeft zijn ouden vijand, en is ontroerd, als hij hoort, hoe Henk vloekende is gestorven. Dit heel dikke boek heeft zeer goede kwaliteiten. Vlot geschreven, met zorg gestyleerd. Schriftuurlijk wat de strekking aangaat. Een echt jongensboek en toch zeer ernstig. De grootheid van Gods genade en de noodzakelijkheid van bekeering komen helder uit. De druk is helder, omslag origineel, de plaatjes zijn goed. Tegenover dit alles moet echter opgemerkt, dat dit verhaal wat verward is, eenheid mist; een meer geregelde ontwikkeling van karakters en gebeurtenissen zou stellig de waarde van dit overigens mooie boek hebben verhoogd. Hinderlijk is het dooreenhalen van ware en gefingeerde plaatsnamen. Lageveen onmiddellijk bij Amsterdam, Nijmegen, Beek en Ubbergen worden afgewisseld door Vaartwijk, Hoorndijk en andere fantastische "verzinsels". Daar dit boek een dóór en dóór Christelijk boek is ten opzichte van God en Zijn dienst, gezond van opvatting en evangeliseerend van strekking, prijzen we het zeer gaarne aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1933

J. Smelik

Arie van den dominee, druk 3, 213 blz.
Arie van den Dominee is een lichamelijk zwakke jongen, die op de speelplaats achteraan komt. In de klas echter behoort hij tot de voorsten. Hier kampt hij met Henk de Jager om de voorrang. Door zijn godsdienstige opvoeding heeft Arie geleerd, zich reeds vroeg rekenschap te geven van zijn gedrag tegenover God en menschen. Dit maakt hem wat zwaar op de hand in de oogen van zijn makkers. Hij ontdekt een diefstal van zijn klasgenoot Henk, wil dit niet aan het licht brengen, maar heeft daardoor een geheim, dat hem bezwaart. Zonder zijn toedoen wordt de diefstal toch ontdekt. In de meening dat Arie zijn verrader is, gaat Henk hem verschrikkelijk te lijf. Voor half dood wordt Arie thuis gebracht. Gelukkig herstelt hij weer. Henk komt in een tuchtschool, waar deze sterft, zonder eenig blijk van bekeering gegeven te hebben. De Schrijver heeft een goede stijl en geeft pakkende bijzonderheden, maar wordt nu en dan wat preekerig. Ik vrees, dat levenslustige jongens die passages zullen overslaan. Overdaad schaadt ook in het godsdienstige. Zie b.v. blz. 208: "Dat was 't derde sterven, waarvan Arie hoorde vertellen dit jaar. Eerst die broer van Willem.... toen de oude De Gooyer.... nu Henk de Jager.... Slechts een van die drie was juichende gestorven, omdat hij wist, dat hij de hemel inging...." Voor 11 tot 13 jaar. Matig aanbevolen. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1933