Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronW.H. Kieviet

De gewelven van Arendsberg, druk 2, 128 blz.
In de Nederlander vindt men de volgende recensies:
1. De gewelven van Arendsburg door W. H. Kieviet, en
2. Anna, of 's Levens strijd. Naar het Deensch..
"De gewelven van Arendsburg" is een goed geschreven boek voor onze jongens, waarin veel voorkomt, dat ons aan de gelukkige jaren van onze jeugd herinnert, toen wij belust waren op allerlei avonturen, in jeugdigen overmoed allerlei streken uithaalden, en er dikwijls builen en schrammen aan waagden. Onze jongens zullen dit boek lezende, pret hebben en wellicht daardoor opgewekt worden het voorbeeld der Arendsburger jeugd te volgen. Zij moeten het echter weten, dat de grenzen, der jeugd niet alleen door den rechter maar ook door God gesteld, niet straffeloos worden overtreden. Indien zij slechts bij het lezen hun oordeel laten gelden, kunnen zij van Johan Keyzer veel leeren. Men kan hun echter boeken als dit is gerust in handen geven als tegengift van wat in onze dagen geschreven wordt tot prikkeling van de sluimerende hartstochten, door wier onzalige werking zoo menig jeugdig leven voor altijd wordt verwoest. De uitgever heeft door den vorm dit boek voor onze jongens aantrekkelijk gemaakt. Vooral het titelblad zal hun bevallen. Een flinke jongen, die met een lantaarn in de linkerhand zijn pistool richt op een grooten uil, die hem aangrijnst.
2. "Anna" is een uitnemend boek voor onze meisjes, 't Is de geschiedenis van een jonge pleegdochter, die door God in de lijdensschool wordt gebracht, en door dat lijden wordt geheiligd. Het doel van den onbekenden Zweedschen auteur is aan te toonen, dat het schoonste sieraad van eene vrouw een ootmoedige en stille geest is. Daartoe heeft zij den vorm van een treffend verhaal gekozen, dat reeds in 't begin de aandacht trekt en ten einde toe boeit. Onze jonge dochters kunnen er uit leeren, dat de nederigheid voor de eere gaat, en dat uit de verdrukking, welke Gods voorzienigheid over jonge menschen brengt, Zijn almachtige hand verlost, wanneer zij voor goed afstand doen van het streven naar wat het trotsche hart begeert. De uitgave ook van dit uitnemende boek is, zooals men dit van de Weezendrukkerij te Neerbosch mag verwachten.

In de Jongelingsbode wordt over onze boeken het volgende gezegd:
Aan de drukkerij der Weesinrichting te Neerbond verschenen dezer dagen o.a. twee boeken. Het eene heet
De Gewelven van Arendsburg, door W. H. Kieviet, 128 bladz.; het andere Anna of 's Levens Strijd. Naar het Deensch. 124 bladz.
Het eerstvermelde is een echt jongensboek en zal door onze jongelui met graagte gelezen worden. De stijl werkt daartoe mee, en de platen, al konden ze mooier zijn, niet minder. Met het boeiende is hier echter het leerrijke vermengd, waarbij komt dat geest en strekking van het boek het tot aan te bevelen lectuur maken. Hoe jongens doen en wat zij uithalen wordt hier geschetst, maar ook nog meer. De schrijver beweegt zich ook op het wijder gebied van heel het menschenleven, en toont de gaaf om de lieden natuurlijk te laten spreken.

Meer voor meisjes maar ook tot "algemeen gebruik" geschikt is het tweede boekske, dat geen platen heelt. Het komt ons voor vloeiend te zijn vertaald, doch wat wel zooveel zegt, de inhoud is leerrijk. We hebben met boeken als deze uiteraard meer op dan met de eindelooze verhalen van gevechten, veldslagen en 80-jarigeoorlog-lectuur. Doch men moet ook rekening houden met het verschillend publiek, waarvoor het een en het ander is bestemd. Hier vindt men de geschiedenis van een hoovaardig meisje, dat door droefenis haar hart verbeterd zag en een andere werd dan zij was. Wat haar overkwam wordt op boeiende wijs verhaald en bovenal het is een boek, dat een Christen met genoegen kan lezen. De uitvoering van beide boeken is net.
Boekbeoordeling in Het Oosten, 3-11-1897