Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronT.M. Looman

De kleine Kersverkoopster , druk 4, 16 blz.
Eene aandoenlijke geschiedenis van een klein meisje, wier vader ziek ligt in het hospitaal en de moeder thuis. De kleine voorziet in de behoeften van 't gezin door kers te verkoopen en de Heere, op wien zij vertrouwt, zegent haar daarin bijzonder. Zij sticht haren vader op zijn sterfbed met troostelijke spreuken en wordt door een godvreezend heer, die haar heeft opgemerkt, uit de ellende gered. Eene door en door Engelsche geschiedenis. Engelsch gedacht en Engelsch verteld. Ofschoon de vertaling vrij goed is, komt hier en daar de uitheemsche oorsprong om den hoek gluren, bijv. blz. 10: "mijn moeder wenscht zeer te weten" ; blz. 12: "ik ben onderworpen, om haar te verlaten." Wanneer zullen onze auteurs voor de jeugd het platgetreden spoor toch eens moede worden en niet langer verhalen van kinderen, die, heel wijs sprekend voor hunnen leeftijd, een middel zijn tot vaders of moeders bekeering? Ook hier zijn de woorden, door een achtjarig meisje gesproken, ten eenen male onnatuurlijk. De vierde druk bewijst, dat het boekje in trek is. Toch willen dergelijke boekjes, aan den vreemde ontleend en niet Hollandsch geworden, ook niet in den vorm, waarin 't Christelijk leven wordt voorgesteld, ons niet bevallen. Evenwel is er in dit boekje veel goeds, waar 't lijden des Heeren als grond voor schuldvergeving genoemd wordt en duidelijk wordt aangetoond, dat God zijne beloften, ook voor het tijdelijke leven, vervult aan degenen, die biddend op Hem vertrouwen. Onder het gemaakte voorbehoud is dit boekje wel aan te bevelen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.


T.M. Looman

De kleine Kersverkoopster , druk 5, 16 blz.
Aan alles is het te merken, dat deze geschiedenis uit het Engelsch vertaald is. Dit neemt evenwel niet weg, dat we ze kunnen aanbevelen, vooral omdat er duidelijk in aangetoond wordt, dat het lijden des Heeren de grond voor schuldvergeving is. Aanbevolen voor 9- à 10-jarigen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1913