Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWilha. Riem Vis

De kleine voddenraapster, druk 2, 48 blz.
Dit boekje is boeiend geschreven, net afgewerkt en wordt door fraaie plaatjes versierd. De schrijfster handhaaft haren goeden naam ook hier met eere. Taal en stijl zijn loffelijk. Dat de kinderen het gaarne lezen, wordt ook door den herdruk bewezen. De medegedeelde zaken zijn niet onmogelijk, al zijn ze verrassend. Nellie, de kleine voddenraapster, dochtertje van eene arme weduwe, heeft geenen weg, waarop slechts rozen gestrooid zijn. Integendeel, zij behoort tot de ellendigen, zoowel wat het natuurlijke, als wat het geestelijke betreft. Zij is onkundig in de hoogste mate. Als zij in eenen vuilnisbak drie muntbiljetjes vindt, weet ze niet eens, dat deze "plaatjes" waarde hebben. Hare moeder weet het echter zooveel te beter. Deze houdt dat geld voor zich, hoewel zij zeer goed te weten kon komen, wie de rechtmatige eigenaar is. Ofschoon zij zich zelve tracht wijs te maken, dat zij ze vrij houden mag, omdat Nellie ze toch eerlijk gevonden heeft, klopt haar geweten en laat haar niet met rust. Door middel van een buurmeisje komen moeder en dochter op een feest van de Zondagsschool. Het daar gehoorde woord doet hare innerlijke onrust toenemen. De moeder wordt ziek. Nu branden de bankbiljetjes haar op het schuldig hart. In deze duisternis gaat door vriendelijke tusschenkomst eener Christelijke familie, aan wie het gevonden geld toebehoort, het licht des heils voor haar op. Zij belijdt hare zonde en ontvangt schuldvergiffenis bij God en menschen. Op de Zondagsschool wordt Nellie bekend gemaakt met de verlossing, die in Christus Jezus is. Moeder en dochter komen door eene onverwachte erfenis in beteren doen. Menig treffend tooneel komt in dit verhaal voor. De gewetensangst der moeder wordt op uitnemende wijze geteekend. Door den invloed van Gods Woord wordt de consciëntie wakker en klaagt de schuldige zóólang aan, tot de zonde beleden wordt. Duidelijk komt in deze bladzijden uit, dat geene braafheid, maar, genade alleen tot waarachtigen vrede leidt. Waarheid, liefde, eerlijkheid en oprechtheid worden, zooal niet rechtstreeks, dan toch zeker zijdelings, door dit verhaal aangeprezen. Het bestrijdt een kwaad, dat men bij groot en klein maar al te dikwijls ontdekt en waartegen met alle kracht gewaarschuwd moet worden. Menigeen beschouwt, als hij wat vindt, dat ten onrechte als zijn eigendom. De erfenis aan het slot van het verhaal (pag. 47) had o.i. gevoegelijk achterwege kunnen blijven. Het geeft licht den schijn aan de kinderen, dat bekeering en godzaligheid, zal 't goed zijn, ook door voorspoed in het tijdelijke leven moeten worden beloond. Gaarne hadden wij het Gereformeerd beginsel wat duidelijker zien uitkomen. Ook dit werkje heeft bij afwisseling "Heer" en "Heere." Voorts wordt de kostelijke vrucht, die de Zondagsschool, onder den zegen des Heeren, niet alleen kinderen, maar ook ouderen kan doen toekomen, op niet onverdienstelijke wijze geschetst. Dit is eene reden temeer, waarom wij het onzen kinderen gaarne te lezen geven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1902

Open Jachin-boekbeoordelingen.