Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronBetsy

De herder en het schaap, druk 3, 24 blz.
Een 10-jarig meisje, Teuna, woont met hare moeder dicht bij eenen herder. Het trekt hare aandacht, dat één lammetje zich steeds bij den herder houdt. Als zij hem hierover aanspreekt, verneemt zij, dat hij het zoo bijzonder verzorgt, omdat het zijne moeder heeft verloren. Hij wijst haar daarna op den "Goeden Herder." Twee jaar later is het meisje wees. Zij wordt in huis genomen door eenen oom en tante, die den Heere niet vreezen. Daar gevoelt zij zich zeer eenzaam. De godvruchtige gesprekken van den ouden, vromen herder ontkiemen in dezen beproevingsweg als een zaad des levens in haar jeugdig gemoed. Zij leert Christus als haren Herder zoeken en zichzelve als een schaap zijner kudde kennen. Inhoud en strekking van dit lieve boekje zijn degelijk en ademen eenen Christelijken geest. Telkens wordt op het Woord Gods gewezen. Niets is meer noodig, dan onze kinderen reeds in hunne jeugd uit het tuighuis der Schrift van wapenen te voorzien. Zeer spijt ons, dat in dit boekje nergens van den God des verbonds wordt gesproken. De gelegenheid was er gedurig zoo uitnemend voor. Ook hier zet de Schrijfster telkens "Heer" voor "Heere." De stijl is vloeiend, de voorstelling natuurlijk en frisch, de uitvoering keurig, maar de letter vinden wij wat klein. De krachtigste aanbeveling er van is ongetwijfeld de derde druk. Vinde het nog steeds vele jeugdige lezers.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.