Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronE. van Beek

De jongens van de Z-club S.K., druk 1, 157 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar; Zendingsgeschiedenis.
Korte inhoud: Mijnheer Hendriks, de hoofdonderwijzer van Rensveen, had 10 jaren van zijn leven in Indië doorgebracht. Uitnemend verteller weet hij bij zijn leerlingen liefde te wekken voor het Zendingswerk. Verschillende jongens van de klas besluiten tot het oprichten van een Zendingsclub. Zij zullen gelden verzamelen voor de Zending en beloven steeds malkander trouw te blijven en malkander nooit in den steek te laten. Een der jongens, Johan van Heerten, toont niet erg inschikkelijk te zijn. Hij voelt zich boven de anderen verheven en heeft een stille wrok tegen Dirk Verwaal. In het clubleven komt het saamhoorigheidsgevoel tot uiting. Men helpt Dirk Verwaal op den akker met hooien en aardappels rooien. Er gaat in stilte kracht uit van de club. Wim Woudstra gaat studeeren voor dominé. Johan van Heerten gaat naar de Militaire academie later en de andere jongens vinden ook hun weg in het leven. Dirk Verwaal wordt boer, doch teekent later voor Indië en wordt een flink sergeant, bij zijn superieuren geacht. Hij komt daar in aanraking met het zendingswerk op Sumatra in de omgeving van het Toba-meer; wordt bewogen met zoo menigeen, die nog verzonken is in de duisternis van het heidendom doch bewondert anderzijds de zegenrijke gevolgen van de prediking des Evangelies. (Bezoek aan een melaatschenkamp). Zijn ongeloovige vriend Wesselman moet ook bewonderen de liefde, die den zendeling drijft om de zorg van de melaatschen op zich te nemen. Dirk Verwaal maakt op zijn patrouilletochten kennis met mijnheer van Heusen, administrateur van een rubberonderneming. Met Wesselman dooden zij twee olifanten, zeer tot genoegen van den administrateur. Dirk Verwaal krijgt een nieuwen chef - luitenant Heerten - zijn vroegeren schoolkameraad, dien hij eens "klopte". Dat is de luitenant nog niet vergeten. Op een patrouilletocht wordt van Heerten door een krokodil gegrepen, gevaarlijk gewond en door Dirk gered. Zijn been wordt geamputeerd. In het hospitaal wordt Verwaal geroepen. Van Heerten prijst Dirk als zijn redder en verzoent zich met hem. Later ontmoeten we de club weer in Rensveen. Verwaal is met verlof, van Heerten is in de plaats van zijn vader notaris geworden, Dirk logeert bij hen. De jonge Ds. Woudstra preekt over stille kracht. Ps. 84 : 6-9a. Zij gaan van kracht tot kracht. Een oogenblik, om nooit te vergeten. Na de preek wordt door allen - leden der club -de oprichters en het voorgevallene besproken. Algemeene op- of aanmerkingen: Geen op- en aanmerkingen. Goed Chr. leesboek, dat voor hoofd en hart zegen kan afwerpen. Onze jongens kunnen er veel uit leeren: liefde voor de zending, liefde voor den naaste, zelfverloochening, enz. We durven dit boek dan ook met vrijmoedigheid voor onze Z.S. aanbevelen.
Conclusie: Warm aanbevolen voor Z.S.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1935

Open Boekbeoordeling.
E. van Beek

De jongens van de Z-club S.K., druk 1, 157 blz.
G. K. C. 0. (Cartonnen band). 2 z. p. 13 t. d. t. 75 cent. We hebben lof voor de stoere omslagillustratie; een knap stuk werk, waarin wilde dramatiek zit. De puzzle van den titel wordt al spoedig opgelost: Zendingsclub Stille Kracht, is de vereeniging, opgericht door eenige schooljongens naar aanleiding van een zendingsverhaal. Twee van hen kunnen elkaar niet al te best lijden: Dirk Verwaai, de zoon van een weduwe en Johan van Heerden, de zoon van den notaris. De laatste komt uit een niet bepaald Christelijk gezin en is tamelijk trotsch. De jongens van de club beloven, elkaar nooit in den steek te laten maar elkaar zooveel mogelijk bij te staan. Dit blijkt, als Dirks moeder ziek geworden is. De club gaat Dirk dan helpen bij het hooien en aardappelrooien. Later gaan de jongens elk huns weegs, maar de band onderling blijft, behalve met Johan, die luitenant wordt. Jaren later als Dirk, na Moeders dood, als sergeant naar Indië is gegaan, ontmoet hij Johan weer, die dan als luitenant z'n chef is. Hij redt Johan, wanneer deze door een krokodil wordt aangevallen, en is tevens het middel, dat Johan tot andere gedachten komt. Later vinden we de jongens nog eens bij elkaar in den pastorietuin, waar de eerste clubvergadering gehouden is. Zelfs het "eerelid", Luie Lijs, ontbreekt niet. De typographische verzorging van dit boek is uitstekend. De geschiedenis, die levendig wordt verteld, zal stellig niet nalaten, indruk te maken. Tal van episoden zullen de jongens volgen met onverdeelde aandacht. Tusschen de phasen van het verhaal door zullen ze heel wat kennis opdoen van het zendingswerk. Zoo worden ze b.v. ingeleid in de melaatschenkolonie Lao-Si-Momo, bij de Bataks. De "stille kracht" van 't geloof wordt op menige bladzijde aangetoond. (We maakten hier en daar een kleine notitie, b.v. op blz. 49, waar gras op één en denzelfden dag wordt gemaaid en gehooid!) Wij meenen, dat dit club-boek (dat trekt steeds de jongens aan!) voor onze leerlingen niet alleen genoegen maar ook zegen kan brengen. Hartelijk aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1935

E. van Beek

De jongens van de Z-club S.K., druk 1, 157 blz.
E. v. Beek. De jongens van de Z.(endingsj-club S.(tille) K.(racht). Uitg. W.D. Meinema, Delft. Geg. f 0.75. Geb. f 1.25.J. en M. 12-14. Op initiatief van den klasse-onderwijzer, die zelf 10 jaar in Indië heeft vertoefd, stichten de vertrekkende leerlingen der lagere school een zendingsclub. Ze halen in busjes geld op en als ze later groot zijn geworden vinden ze elkaar terug. Een hunner, Johan van Heerden, wordt door Dirk Verwaai, die als sergeant in de Compie dient, waar Johan luitenant is, gered en tot het geloof teruggebracht.Zoo volgt na veertien jaar de réunie der vrienden in 't oude dorpje. Een heel goed boek. Hartelijk aanbevolen.
Open Gids


Gids inzake jongens- en meisjeslectuur, 2de druk, 1935
E. van Beek

De jongens van de Z-club S.K., druk 1, 157 blz.
Op initiatief van hun onderwijzer richten enkele jongens een club op: de Z.-club S.K. - Zendingsclub Stille Kracht -, die zal zorgen voor het plaatsen van busjes bij de bewoners van hun dorp. De club gaat verder dan dit doel. De jongens belooven elkaar onderlinge hulp en levenslange trouw aan de club. Inderdaad blijft de band tusschen de leden bestaan. Dirk Verwaal gaat als sergeant naar Indië en nu - het begin van het boek is eigenlijk een aanloop naar dit punt - volgen we hem op zijn tochten. Op patrouille, in een melaatschenkolonle, naar een rubberplantage, enz. Al deze belevenissen zijn vlot verteld, met duidelijke details. Dirk heeft groote belangstelling voor het nieuwe land en is een goed militair. Na eenigen tijd komt er een andere luitenant, Johan van Heerden, een vroeger clublid, en de eenige, die de club ontrouw is geworden. Tusschen hem en Dirk boterde 't nooit erg en ook nu geeft hij Dirk te verstaan, dat ze alleen luitenant en sergeant voor elkaar zijn. Bij het roekeloos oversteken van een rivier wordt de "lult" door een krokodil aangevallen en door Dirk met gevaar van eigen leven gered. Dit brengt hen tot elkaar. De "Stille kracht", die de leden van de club drijft, komt telkens weer naar voren en wordt tenslotte ook door Johan van Heerden verstaan. Een prettig boek met een goede sfeer; boeiend, zonder àl te avontuurlijk te zijn. Leeftijd pl.m. 12 jaar. Boekbeoordeling in Kind en Zondag, 1937
E. van Beek

De jongens van de Z-club S.K., druk 2, 157 blz.
Zie boekbeoordeeling 1935, blz. 67.
Conclusie: Warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1937

Open Boekbeoordeling.
E. van Beek

De jongens van de Z-club S.K., druk 2, 157 blz.
G.K.C.O. (Cartonnen band). 2 z.p. 14 t.d.t. 50 cent. We hebben lof voor de stoere omslagillustratie, een knap stuk werk, waarin wilde dramatiek zit. De puzzle van den titel wordt al spoedig opgelost: Zendingsclub Stille Kracht, is de vereeniging, opgericht door eenige schooljongens naar aanleiding van een zendingsverhaal. Twee van hen kunnen elkaar niet al te best lijden: Dirk Verwaal ,de zoon van een weduwe en Johan van Heerden, de zoon van den notaris. De laatste komt uit een niet bepaald Christelijk gezin en is tamelijk trotsch. De jongens van de club beloven, elkaar nooit in den steek te laten maar elkaar zooveel mogelijk bij te staan. Dit blijkt, als Dirks moeder ziek geworden is. De club gaat Dirk dan helpen bij het hooien en aardappelrooien. Later gaan de jongens elk huns weegs, maar de band onderling blijft, behalve met Johan, die luitenant wordt. Jaren later als Dirk, na Moeders dood, als sergeant naar Indië is gegaan, ontmoet hij Johan weer, die dan als luitenant z'n chef is. Hij redt Johan, wanneer deze door een krokodil wordt aangevallen, en is tevens het middel, dat Johan tot andere gedachten komt. Later vinden we de jongens nog eens bij elkaar in den pastorietuin, waar de eerste clubvergadering gehouden is. Zelfs het "eerelid", Luie Lijs, ontbreekt niet. De typographische verzorging van dit boek is uitstekend. De geschiedenis, die levendig wordt verteld, zal stellig niet nalaten, indruk te maken. Tal van episoden zullen de jongens volgen met onverdeelde aandacht. Tusschen de phasen van het verhaal door zullen ze heel wat kennis opdoen van het zendingswerk. Zoo worden ze b.v. ingeleid in de melaatschenkolonie Lao-Si-Momo, bij de Bataks. De "stille kracht" van 't geloof wordt op menige bladzijde aangetoond. Wij meenen, dat dit club-boek (dat trekt steeds de jongens aan !) voor onze leerlingen niet alleen genoegen maar ook zegen kan brengen. Hartelijk aanbevolen !

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1937

E. van Beek

De jongens van de Z-club S.K., druk 3, 157 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 2 z.p. 14 t.d.t. We hebben lof voor de stoere omslagillustratie; een knap stuk werk, waarin wilde dramatiek zit. De puzzle van den titel wordt al spoedig opgelost: Zendingsclub Stille Kracht, is de vereeniging, opgericht door eenige schooljongens naar aanleiding van een zendingsverhaal. Twee van hen, kunnen elkaar niet al te best lijden: Dirk Verwaal, de zoon van een weduwe en Johan van Heerden, de zoon van den notaris. De laatste komt uit een niet bepaald Christelijk gezin en is tamelijk trotsch. De jongens van de club beloven, elkaar nooit in den steek te laten, maar elkaar zooveel mogelijk bij te staan. Later gaan de jongens elk huns weegs, maar de band onderling blijft, behalve met Johan, die luitenant wordt. Jaren later als Dirk, na Moeders dood, als sergeant naar Indië is gegaan, ontmoet hij Johan weer, die dan z'n chef is. Hij redt Johan, wanneer deze door een krokodil wordt aangevallen, en is tevens het middel, dat Johan tot andere gedachten komt. Later vinden we de jongens nog eens bij elkaar in den pastorietuin, waar de eerste clubvergadering gehouden is. Zelfs het „eerelid", Luie Lijs, ontbreekt niet. De typographische verzorging van dit boek is uitstekend. De geschiedenis, die levendig wordt verteld, zal stellig niet nalaten, indruk te maken. Tal van episoden zullen de jongens volgen met onverdeelde aandacht. Tusschen de phasen van het verhaal door zullen ze heel wat kennis opdoen van het zendingswerk. Zoo worden ze b.v. ingeleid in de melaatschenkolonie Lao-Si-Momo, bij de Bataks. De „stille kracht" van 't geloof wordt op menige bladzijde aangetoond. Wij meenen, dat dit club-boek (dat trekt steeds de jongens aan!) voor onze leerlingen niet alleen genoegen maar ook zegen kan brengen. Hartelijk aanbevolen!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1940