Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronR.S. Roarda

De jonge fan 'e Pôlle, druk 1
G.K.C.0. 8 t.d.t. 30 cent, gec. 40 cent. Het is voor het eerst, dat in de reeks Kerstboekjes een speciaal Friesch compareert. Uiteraard is het alleen voor Friesland geschikt. Het bevat de vertelling van een geestigen, maar ietwat ondeugenden knaap, die jong zijn moeder heeft verloren. Zijn vader is een rechtschapen, maar wat stroef Christen. 's Morgens op den tweeden Kerstdag heeft hij het zóó verbruid, dat zijn vader hem verbiedt naar het Kerstfeest te gaan. Vaders toorn is reeds weer wat bedaard, als hij van zijn middagslaapje ontwaakt, en hij is van plan hem toch te laten gaan. De jongen is echter reeds gevlogen en heeft het plaatsje bezet, dat zijn kameraden voor hem hebben opengelaten. De meester vertelt in het Friesch een pakkend verhaal van een soortgelijken jongen, die zich een ongeluk bezorgde. Klaas heeft dan reeds een ziekte onder de leden. Onder zijn ziekte blijkt hij die tevoren reeds veel meer dacht en droomde van de dingen van Gods Koninkrijk, dan hij durfde zeggen, toch bereid schuldbelijdenis te doen en sterft verzekerd in het geloof, dat hij naar Jezus gaat. Afgaande op de getuigenissen van de recensenten, die Friesch kennen, maken we de opmerking, dat het verhaal eerst breedsprakig is, maar langzamerhand zeer goed en vlot verloopt, ook psychologisch. De plaatjes zijn zeer varieerend van kwaliteit. Er zijn een paar heel mooie bij. Alleszins aan te bevelen, maar alleen voor Friesche Zondagsscholen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1931

R.S. Roarda

De jonge fan 'e Pôlle, druk 1
Als U eerst even leest, wat hierboven staat, hebt U hier nog een geheel willekeurig gekozen zinnetje: Klaes hie it, fen'e joune, al twakear sjoen enz. Dat hijscht U niet hè? Troost U, ondergeteekende kan er ook niet mee overweg. Wie weet hoe onze Friesche kinderen er aan smullen zullen. Maar we zouden onze kinderen verdrieten, door ze zoo'n. boek te geven. Gelijk ook den recensent, Jammer. Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1931

Open Boekbeoordeling.
R.S. Roarda

De jonge fan 'e Pôlle, druk 2, 61 blz.
Prijs f 0,75; in slappe omslag; geïll.; jongens- en meisjesboek. Strekking: Het boekje vertelt van een jongen, wiens moeder gestorven is. Heel veel denkt die jongen nog aan zijn moeder terug. Hij heeft er smart over, dat hij zijn moeder zo dikwijls bedroefd heeft. Hij sterft met Jezus als zijn Zaligmaker.
Conclusie: Slechts één lid van de commissie kon dit boekje, dat in het Fries geschreven is, lezen. Dit lid kan het zonder voorbehoud aanbevelen om zijn godsdienstige inhoud. Hier wordt over zonde als zonde gesproken en Jezus voorgesteld als Borg, die voor een zondaar noodzakelijk is. Maar het boekje kan alleen gegeven worden aan kinderen, die het Fries kennen.
Eindoordeel: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1948

Open Boekbeoordeling.