Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronHelena Berthold

Betsy's bijbel , druk 1, 87 blz.
G. K. C. O. 3 z. p. 7 t. d. t. 75 cent. Meneer Steger komt in den boekwinkel van den heer Bertuch, waar hij diens 12-jarig dochtertje Betsy aantreft, die in den Bijbel leest. Nu begint een gesprek, waarbij de heer Steger, die totaal ongeloovig is, spot met den Bijbel, ofschoon hij dien niet kent. Betsy denkt er voortdurend aan en bidt, dat de heer Steger een Bijbel mag hebben en er in lezen. Het leven van den heer Steger is ongelukkig. Zijn eenige dochter is tegen den zin harer ouders met een tooneelspeler getrouwd en de ouders, die elkaar de schuld geven, leven in haat en vijandschap tegen elkander. Om zijn spotten en vloeken is meneer Steger bij zijn dienstpersoneel bekend. Eenigen tijd daarna sterft Betsy en op haar sterfbed verzoekt ze, dat haar Bijbel aan den heer Steger gegeven worde. Deze leest er in en wordt van een spotter een bidder. Zijn vrouw, die den Bijbel ontdekt heeft, begint ook te lezen. Meneer Steger vindt zijn dochter met haar man en twee kinderen in diepe armoede weer terug. De levenssmart heeft hier het hart toegankelijk voor het Woord Gods gemaakt en zoo is Betsy's Bijbel het middel om de gansche familie tot het geloof te brengen. Een korte geschiedenis, waarin ook de macht van Gods Woord uitkomt, is er nog tusschenin gevlochten. De snelle overgang van een leven in orgeloof en onkunde tot den vrede door het geloof doet evenwel vreemd aan. Dat is niet naar het leven. Truida is in volslagen ongeloof en onkunde opgegroeid; ze weet van de waarheid niets. Nu krijgt ze 's avonds den Bijbel en 's morgens heeft ze vrede. Zeker, God is wel machtig, dit te doen, maar 't is geen bekeering naar het leven. De vloeker en spotter geeft zich gewonnen en zegt: "Heer, hier ben ik." Maar van het worstelen om genade voor den schuldige en van de angstige vraag: "Is er nog een middel om de straf te ontgaan en wederom tot genade te komen", wordt te weinig gehoord. Daarom wordt ook over het bloed der verzoening te weinig gezegd. Dat is hier, als in zooveel dergelijke boekjes, een der zwakke plekken. Hiertegenover valt op de creditzijde te noteeren, dat het zeer loffelijk is, te laten zien de macht van Gods Woord. Als Gods Geest het Woord heiligt, dan houdt geen menschenhart, hoe verhard ook in het ongeloof, het er tegen uit. Dat komt hier duidelijk uit. Ook blijkt, hoe een leven van haaten verwijdering wordt omgezet in een leven van liefde en toewijding, waar het gezag van het Woord komt. Ook zien we de treurige gevolgen van een opvoeding buiten Gods Woord. De stijl is vloeiend genoeg. De omslag is in één woord keurig, eenvoudig en ongemeen, Het papier is wat grauw. We bevelen dit boekje aan/

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1926