Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.L.O.E.

De jonge pelgrim , druk 4, 198 blz.
Een vierde druk. Dit is op zichzelf reeds een krachtige aanbeveling. Het verwondert ons niet, dat van dit verhaal der reeds overledene Engelsche dame, ook in zijne Nederlandsche vertaling, reeds drie drukken zijn uitverkocht. Ongetwijfeld zal ook deze 4de uitgave nog de laatste niet zijn. Zou het niet boeiend wezen in de hoogste mate, als in schoone taal en vloeienden stijl u verteld wordt, hoe een kind uit den hoogsten stand op jeugdigen leeftijd aan zijne ouders ontvoerd, in eene omgeving van ongerechtigheid opgevoed, op buitengewone wijze weergevonden en als een edel kind in zijne rechtmatige plaats hersteld wordt, om dan, na kortstondig genot, zijn leven te verliezen door eene edelmoedige daad ter redding van eenen ondeugenden makker uit zijnen eertijds? Dat moet boeien. Vooral ook, als het verhaal nog zóó wordt ingekleed, dat gij er eene vrij wel geslaagde navolging van Bunjans Christenreize in ontdekken kunt. Gewoonlijk worden de hoofdstukken (28 in getal) door een woord van Bunjan ingeleid. Wij kunnen best verstaan, dat dit boekje vele lezers vindt. Ook wij bevelen het gaarne, edoch met eenig voorbehoud aan. Gereformeerd is het niet. Ons dunkt, dat wil het ook niet zijn. Het is methodistisch. Evenwel niet in den ongunstigen zin van het woord. Onwillekeurig vraagt gij met het oog op de hoofdpersonen in dit verhaal: "Zouden er werkelijk zulke meeschen zijn?" 't Is alles zoo mooi en zoo lief. De teekening is zoo mollig. Eén ding vooral is er in, dat wij onzen jongen menschen zoo van harte toewenschen : de warmte der liefde tot den dienst des Heeren. In weerwil van de schaduwzijde, die wij aanwezen, aarzelen wij niet, het een uitnemend boek te noemen. "De Pelgrim naar Sion" wordt ons hier duidelijk geschetst in zijn ernstig voornemen, in zijne pijnlijke teleurstelling, in zijn smartelijk lijden, in zijnen bangen strijd en in zijne heerlijke overwinning. Dit geschrift geeft ons te zien de treurige vrucht eener verwaarloosde opvoeding, het gevaar, dat in den omgang met mondchristenen steekt, den rijkdom van Gods kinderen boven de rijken naar de wereld en de trouwe Gods in de leidingen met zijn volk. Laten onze jongelingen en jongedochters het met eenige omzichtigheid lezen. Dit zal hun ten zegen strekken. Het zal ze leeren Bunjan's onsterfelijk boek straks beter te verstaan. De prachtige uitvoering verhoogt nog de aanterkkelijkheid van dit werkje. De plaatjes mogen gezien worden. Vooral de schoone teekening op den omslag grijpt in het hart der zaak. Zoowel om den vorm als om den inhoud houden wij dit boekje voor een der schoonste uit de geheele serie, welke de Heer CALLENBACH dit jaar aanbiedt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1901

Open Jachin-boekbeoordelingen.


A.L.O.E.

De jonge pelgrim , druk 4, 198 blz.
"De geheimzinnige korf", een verhaal voor onze jongens, door P.J. Kloppers, leert hun en den meisjes, die 't ook wel mogen lezen, een niet al te bekende bladzijde uit Luther's leven kennen. "De Jonge Pelgrim" van A.L.O.E. is een verhaal in den trant van "the Pilgrim's Progress". "Langs onbekende wegen", naar het Engelsch van A.F. Wilson, door Rhona, is geen geschikt boek voor kinderen. Ook is er iets onnatuurlijks in, dat de kleine zesjarige Ned voortdurend spreekt over zijn liefde tot Oom Tom en tot den Heiland en steeds blijft denken en spreken over zijn overleden moeder en den weg naar den hemel. Heeft die jongen geen tol, hoepel en knikkers; slechts denkbeelden, woorden en gevoelens? vraagt men zich af en toch .... verwerpen wil ik het werkje ook niet, daarvoor is 't en om de strekking en om zijn aardige tooneeltjes veel te goed -- voor ouderen.Boekbeoordeling in Het Kind, 21-11-1908
A.L.O.E.

De jonge pelgrim , druk 5, 238 blz.
Met geïll. omslag en 4 zwarte plaatjes en vele penteekeningen. Prijs 90 cent. Een vijfde druk. Dit is op zichzelf reeds een krachtige aanbeveling. Het verwondert ons niet, dat van dit verhaal der reeds overledene Engelsche dame, ook in zijn Nederlandsche vertaling, reeds vier drukken zijn uitverkocht. Ongetwijfeld zal ook deze 5de uitgave nog de laatste niet zijn. Zou het niet boeiend wezen in de hoogste mate, als in schoone taal en vloeienden stijl u verteld wordt, hoe een kind uit den hoogsten stand op jeugdigen leeftijd aan zijne ouders ontvoerd, in eene omgeving van ongerechtigheid opgevoed, op buitengewone wijze weergevonden en als een edel kind in zijne rechtmatige plaats hersteld wordt, om dan, na kortstondig genot, zijn leven te verliezen door eene edelmoedige daad ter redding van eereen ondeugenden makker uit zijn eertijds? Dat moet boeien. Vooral ook, als het verhaal nog zóó wordt ingekleed, dat gij er een vrij wel geslaagde navolging van Bunjans Christenreize in ontdekken kunt. Gewoonlijk worden de hoofdstukken (28 in getal) door een woord van Bunjan ingeleid. Wij kunnen best verstaan, dat dit boek vele lezers vindt. Ook wij bevelen het gaarne, edoch met eenig voorbehoud aan. Gereformeerd is het niet. Ons dunkt, dat wil het ook niet zijn. Het is methodistisch. Evenwel niet in den ongunstigen zin van het woord. Onwillekeurig vraagt gij met het oog op den hoofdpersonen in dit verhaal: "Zouden er werkelijk zulke menschen zijn?" 't Is alles zoo mooi en zoo lief. De teekening is zoo mollig. Eén ding vooral is er in, dat wij onzen jongen menschen zoo van harte toewenschen: de warmte der liefde tot den dienst des Heeren. In weerwil van de schaduwzijde, die wij aanwezen, aarzelen wij niet, het een uitnemend boek te noemen. "De Pelgrim naar Sion" wordt ons hier duidelijk geschetst in zijn ernstig voornemen, in zijn pijnlijke teleurstelling, in zijn smartelijk lijden, in zijn bangen strijd en in zijn heerlijke overwinning. Dit geschrift geeft ons te zien de treurige vrucht eener verwaarloosde opvoeding; het gevaar, dat in den omgang met mondchristenen steekt; den rijkdom van Gods kinderen boven de rijken naar de wereld en de trouwe Gods in de leidingen met zijn volk. Laten onze jongelingen en jongedochters het met eenige omzichtigheid lezen. Dit zal hun ten zegen strekken. Het zal ze leren, Bunjan's onsterfelijk boek straks beter te verstaan. De prachtige uitvoering verhoogt nog de aantrekkelijkheid van dit werkje. De plaatjes mogen gezien worden. Zoowel om den vorm als om den inhoud houden wij dit boek voor een der schoonste uit de geheele serie, welke de Heer CALLENBACH dit jaar aanbiedt.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1912

A.L.O.E.

De jonge pelgrim , druk 5, 238 blz.
Dit boek is boeiend en ernstig, hoog-ernstig geschreven. Men voelt de waarachtige vroomheid van den schrijver, wiens hart, vol liefde voor den Heiland, alwat jong is, wel zou willen brengen aan den voet van 't kruis. En juist omdat men dit op iedere bladzijde voelt, en om den eerbied voor dien heiligen ernst houden we onze opmerkingen omtrent iets overdrevens hier en daar of iets onnatuurlijks elders terug en zeggen: Laat onze kinderen van 12 tot 15 jaar dien jongen pelgrim met zijn kort en felbewogen leven maar volgen; ze luisteren dan naar Gods stem en zijn zelve pelgrims geworden naar de stad Jeruzalem, die boven is. De inhoud van het boekje is inderdaad spannend. Evenwel komen er woorden in voor, die, zooals ze daar neergeschreven zijn, in den mond van een jongen van die jaren met zulk een gebrekkige opvoeding onnatuurlijk mogen geacht worden. Eén aanmerking geldt ook den drukker, die de regels zoo ongelijk spatiëerde. De illustraties daarentegen zijn voortreffelijk. 't Boek kan warm worden aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1912