Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA.J. Hoogenbirk

Blinde Joseph , druk 2, 40 blz.
De heer Hoogenbirk is hier weder aan het woord. Hij handelt van een misdeelde naar het lichaam, met groote talenten naar den geest; van een blinden jongen, die, vroeg wees geworden, door Gods Voorzienigheid op bijzondere wijze geleid wordt tot het vak van orgelmaker, waartoe de gaven in hem gelegd waren en waarin hij grooten roem verwierf. Er is echter iets onwaarschijnlijks in deze geschiedenis. En wel in dit opzicht, dat men den jongen, die toch reeds in aanraking kwam met een organist en een onderwijzer, die zijn liefde tot de muziek kenden, feitelijk aan zijn lot overlaat tot op het oogenblik, dat de blinde zich in de kerk heeft doen insluiten en den koster, benevens de buren, op een minder gewenscht nachtconcert onthaalt. Daarna moet hij nog een jaar wachten, voordat een dokter hem onder zijn bescherming neemt. Aan 't slot van het boekje wordt terecht gezegd, hoe God wil, dat de gaven en krachten, die Hij verleent, ook Hem ter eer worden besteed. Jammer is echter, dat te weinig blijkt bij Joseph Strong van de begeerte, om in zijn werk den Heere te dienen en te verheerlijken. Vooral, wijl hij van de kennis der waarheid niet was ontbloot, gelijk uit het begin van het verhaal blijkt, zouden we, gaarne hebben gezien, dat die begeerte meer ware aan het licht gekomen. Het Christelijke element is in dat verhaal niet sterk. Wel worden de leidingen Gods erkend in het leven van den jongen, maar daarbij blijft het ook. Deze vertelling is hier en daar wel wat romantisch bijgewerkt. Dat nachtelijk orgelspel in die donkere, holle kerk, en de spookachtige verschijning van den geheimzinnigen orgeltrapper, zijn sterke kleuren, zooals wij ze op het palet van, dezen schilder, die al zoo menig juweeltje geteekend heeft, niet gewoon zijn. Daarentegen is de afloop van het verhaal o.i. wat sober, althans niet in evenredigheid met het ietwat geheimzinnig geheel. De uitvoering van dit boekje is voortreffelijk. Wat een flinke, heldere druk. 't Is model in een boekje voor de jeugd. Het plaatje bij den titel is zeer mooi. Het gelaat van den koster wekt bij zulk een nachtelijk avontuur wel eenig bezwaar. De trekken zijn meer vroolijk dan bedenkelijk. De zwarte plaatjes zijn eveneens heel mooi. Ook hier gebruikt de Schrijver steeds "Heer". De strekking is gezond. God schenkt aan ieder mensch, ook aan de ongelukkigen naar het lichaam, bijzondere gaven, die zij door ijver en vlijt tot ontwikkeling hebben te brengen. Duidelijk komt Gods liefderijke zorg uit voor den blinden jongen in de talenten, hem geschonken en in den weg, waarlangs hij tot de ontwikkeling dier gaven geleid wordt. Laatst, maar niet het minst, kan het gedrag van de jeugd uit de omgeving van den blinden Joseph, vooral haar voorkomendheid en hulpvaardigheid, inzonderheid aan de jeugd van onzen tijd tot een alleszins navolgenswaardig voorbeeld strekken. Niet altijd kan helaas, de houding van kinderen ten opzichte van ongelukkigen, misvormden en hulpbehoevenden geprezen worden. Wij bevelen dit boekje hartelijk aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.


A.J. Hoogenbirk

Blinde Joseph , druk 3, 40 blz.
In het Engelsche stadje Carlisle woont een blinde jongen, wiens ouders gestorven zijn en die daarom door een oom in huis werd genomen. Hij heeft veel liefde en aanleg voor muziek en bespeelt met heel veel gevoel een kleine harmonica. Maar veel liever zou hij nog eens hel groote orgel in de kathedraal bespelen. De organist stelt hem in de gelegenheid al tastende te onderzoeken hoe het instrument in elkaar zit en verklaart heim, hoe het bespeeld moet worden. Dan meent Joseph, dat ook hij wel tonen aan het orgel zal kunnen ontdekken. Op een avond laat hij zich na den dienst in de kerk insluiten en dan klimt hij naar boven. Heel laat worden de omwonenden opgeschrikt door muziek. Bij onderzoek wordt de schuldige gevonden en ernstig berispt. Maar er zijn ook menschen, die bewondering hebben voor zijn energie en hem voor organist willen laten opleiden. Dan verklaart hij liever orgelbouwer te willen worden en ook in dat opzicht wil men hem steunen. Hij is een van de beroemdste mannen in zijn vak geworden. Vier zwarte en één gekleurde plaat versieren het boekje, dat met flinke letter is gedrukt. Aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1921