Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronWilha. Riem Vis

De mooiste naam, druk 2, 24 blz.
Iets uit het leven van een klein meisje, Emma, die van zeer lastig en ondeugend, gewillig en godsdienstig wordt, vooral door de wijze, waarop hare gouvernante tegenover hare ondeugden optreedt en haar wijst op de liefde van Christus, zelfs jegens eenen moordenaar. Wijl zij daarna in Christus vrede en heil vindt, prijst zij den Naam "Jezus" als den mooisten Naam. Aangezien de portée van dit boekje in een gesprek ligt, pakt het niet zóó, als het doen zou, wanneer het eene gebeurtenis schetste. Taal en stijl zijn goed. De kindertoon is wel getroffen. Het plaatje na het titelblad maakt eenen goeden indruk. De inhoud van het gesprek is algemeen Christelijk. Gelooven in den Heere Jezus is inzien van het kwaad, en zich overgeven aan zijne leiding (zie pag. 20). Van de roeping door het evangelie, met de verlichtende, overredende werking des Heiligen Geestes is geene sprake. Wel echter van het borgtochtelijk lijden van Christus. Hier en daar is de Schrijfster wat gezocht en onnatuurlijk (bladz. 1 en blz. 8 ; 5 en 8 ; 9 en 11; 14 en 21). Doch aangezien dit verhaal de dierbaarheid en beminnelijkheid van den Heere Jezus in het licht stelt, kan JACHIN" het gerust aanbevelen. Het behandelt het groote thema, dat nooit genoeg aan de jeugd kan worden voorgesteld, den diamantsteen in den gouden ring ook van het Zondagsschoolonderwijs.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1905

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Wilha. Riem Vis

De mooiste naam, druk 3, 24 blz.
Geïll. omslag. Een zwart pl. Prijs 71/2 ct. Iets uit het leven van een klein meisje, Emma, die van zeer lastig en ondeugend, gewillig en godsdienstig wordt, vooral door de wijze, waarop haar gouvernante tegenover haar ondeugden optreedt en haar wijst op de liefde van Christus, zelfs jegens een moordenaar. Wijl zij daarna in Christus vrede en heil vindt, prijst zij den Naam "Jezus" als den mooisten Naam. Aangezien de portée van dit boekje in een gesprek ligt, pakt het niet zóó, als het doen zou, wanneer het een gebeurtenis schetste. Taal en stijl zijn goed. De kindertoon is wel getroffen. Het plaatje na het titelblad maakt een goeden indruk. De inhoud van het gesprek is algemeen Christelijk. Gelooven in den Heere Jezus is inzien van het kwaad, en zich overgeven aan zijn leiding (zie pag. 20). Van de roeping door het evangelie, met de verlichtende, overredende werking des Heiligen Geestes is geen sprake. Wel echter van het borgtochtelijk lijden van Christus. Hier en daar is de Schrijfster wat gezocht en onnatuurlijk. Doch aangezien dit verhaal de dierbaarheid en beminnelijkheid van den Heere Jezus in het licht stelt, kan "JACHIN" het gerust aanbevelen. Het behandelt het groote thema, dat nooit genoeg aan de jeugd kan worden voorgesteld, den diamantsteen in den gouden ring ook van het Zondagsschoolonderwijs.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1912

Wilha. Riem Vis

De mooiste naam, druk 3, 24 blz.
Emma was een meisje, dat meer van spelen hield dan van werken. Haar moeder was ziekelijk en daardoor was zij overgegeven aan de dienstboden, die haar meestal haar zin maar gaven. Toeft ze zeven jaar was, werd zij aan een onderwijzeres toevertrouwd. Emma echter verkoos weinig te werken, en plaagde haar onderwijzeres. Ze trachtte, van haar af te komen. Doch dit ging niet zoo gemakkelijk. Op zekeren dag trachtte juffrouw Krans, de onderwijzeres, Emma er op te wijzen, dat de Heere alles ziet en alles hoort. Emma beloofde, niet meer te zullen jokken. 't Bleek evenwel spoedig, dat ze te veel op eigen krachten had gesteund. Nu had Emma een zusje Anna, dat bij een tante werd opgevoed. Dit meisje was het tegenbeeld van Emma. En nu gebruikte Emma haar zus, die wat bang voor haar was, om allerlei goede en kwade dingen te doen. Bij zekere gelegenheid vond juffrouw Krans aanleiding, om Emma te spreken over den Heere Jezus, van Wien dit meisje nog niet gehoord had. Op echt kinderlijke wijze verhaalde zij nu de geschiedenis van Hem, Die in de wereld gekomen was, om zondaren zalig te maken. God zegende dit onderwijs. Emma leerde den Heere Jezus liefhebben en zijn Naam was haar ten slotte »de mooiste Naam«, die er te vinden is. Dit boekje vinden we zeer geschikt voor kinderen van 8 à 10 jaar en daarom kunnen we het aanbevelen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1912