Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna

De nieuwe blokkendoos , druk 1, 24 blz.
Een eenvoudig verhaal, dat voor kinderen bestemd en ook zeer geschikt is! Bernard ontvangt op den 1sten Kerstdag: den dag, waarop hij verjaart, eene mooie blokkendoos, waarnaar hij vurig verlangd heeft. Den volgenden dag hoopt hij met zijn jonger broertje August naar het Zondagsschoolfeest te gaan, waarvan de kinderen zich veel voorstellen. August echter is 's morgens wat ongesteld en kan daarom niet gaan. Zoo gaarne zou hij, terwijl Bernard naar 't feest is met diens blokkendoos spelen, doch deze wil dat niet hebben. Bernard heeft geen genot op 't feest. Onder het vertellen der Kerstgeschiedenis, die ons de zelfverloochenende liefde van Jezus tot zondaren predikt, gevoelt hij hoe liefdeloos hij tegenover zijn broertje gehandeld heeft. Hij krijgt berouw over zijne zonde, belijdt zijne zelfzucht voor God en laat zijn broertje den volgenden dag naar hartelust met zijne blokkendoos spelen. De uitvoering is keurig, de lettersoort flink, zooals wij die voor kinderoogen gaarne wenschen. Met het opvoedingssysteem van de moeder in betrekking tot het eigendomsrecht van de kinderen kan ik mij niet volkomen vereenigen. Kinderen moeten ook leeren, wat voor een ander over te hebben. Een stil gebed is hier niet voldoende. Op de verkeerdheid moet het kind gewezen worden en soms moet het gedwongen worden, iets af te staan. Voor een op zichzelf staand geval kan het misschien goed zijn, zooals hier, de zaak geheel aan het kind over te laten, doch als algemeene regel kan ik er niet meê instemmen. De liefdelooze handelwijze van den knaap; de overweging, dat liefde tot God moet blijken in liefde tot den naaste; en dat het niet genoeg is, gaarne over den Heiland te spreken, maar dat men ook den wil Gods moet doen, alsmede het kinderlijk berouw van den knaap zijn goed geteekend. Tevens wordt ook over de beteekenis van het Kerstfeest en in verband hiermede over de liefde van den Heere Jezus voor zondaren gesproken. Ofschoon wij niet elke uitdrukking voor onze rekening nemen, bevelen wij toch dit boekje gaarne aan. De Schrijfster slaat hier eenen toon aan, die in de kinderlectuur krachtig moet weerklinken n.l., dat zelfzucht zonde is, dat wij tegen eigenlievendheid strijden en ons zelven verloochenen moeten. Alleen voor zich zelf te leven, maakt ongelukkig. Gouden lessen voor de jeugd inderdaad.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1905

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Johanna

De nieuwe blokkendoos , druk 2, 24 blz.
Zie Boekbeoordeeling van Jachin 1905 bij verschijnen van druk 1.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1915

Open Jachin-boekbeoordelingen.