Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna

Boven bidden, boven denken , druk 1, 40 blz.
Bange dagen doorleefde een visschersgezin, toen de man en vader naar zee ging en zijn talrijk kroost zonder middelen van bestaan moest achterlaten, terwijl bovendien de moeder op het ziekbed uitgestrekt lag. Toen de nood op het hoogst was geklommen, kwam er uitkomst. In den bakkerswinkel werd geen brood meer geleverd zonder betaling. De jongejuffrouw Aletta Lindemans, die juist in den winkel kwam, zag het dochtertje van den visscher bedroefd heengaan, informeerde naar haar adres en deelde alles mede aan haar moeder, eene rijke weduwe, die nu de zorg voor het behoeftig gezin op zich nam. De vrouw herstelde, en bij de terugkomst van den visscher was aller hart gestemd tot dank aan God, Die boven bidden en denken alles wel gemaakt had. Het verhaal is verdeeld in 7 hoofdstukken met opschrift. De plaatjes hebbben een onderschrift: de kleinere vignetten tusschen den tekst spreken duidelijk. Taal en stijl zijn over 't algemeen goed verzorgd. De tekst, waarmede het oudste dochtertje haar vader bij zijn heengaan troostte, drukt wel de hoofdstrekking van het boekje uit: "Dengenen, die God liefhebben, werken alle dingen mede ten goede." Ofschoon de uitwerking van dit thema hier en daar niet nalaten zal te treffen, is de strekkig eenzijdig. Niet altijd wordt de armoede zoo spoedig en zoo rijkelijk geholpen. Maar als ware geschiedenis, nemen we het verhaal gaarne aan. De armenzorg, die in dit boekje zoo boeiend beschreven wordt, is voor Gereformeerden de ware niet. Van den dienst der diakenen, door God ingesteld, wordt geheel gezwegen. Toch is dit ons hoofdbezwaar nog niet. Erger is, dat wel van geloof en vertrouwen, van liefde Gods en van goede Christenen, doch niet van den weg der verlossing in Christus, niet van zonde en genade wordt gesproken. En dat, terwijl het verhaal daartoe gedurig zoo uitnemende gelegenheid bood, bv. bij het ziek- en sterfbed van Dientje. Van daar dat dit boekje niet geschikt is om rechte zelfkennis te kweeken, veeleer bevordert het een Christendom van zelfvoldaanheid. Onze aanbeveling kan hierom slechts matig zijn.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1914

Open Jachin-boekbeoordelingen.