Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJ. van Bergen

De kracht des gebeds , druk 2, 16 blz.
Dit verhaal vermeldt een der wonderen van verlossing, die de Heere ook nu nog werkt. Een Engelsch koopvaardijschip wordt in den Franschen tijd op reis naar West-Indië aangevallen door eenen Franschen zeeroover. Aan boord van het koopvaardijschip bevinden zich twee zendelingen, die, hoe hooger de nood stijgt, steeds vuriger den Heere om uitkomst bidden. Op wonderdadige wijze wordt hun gebed verhoord, doordat plotseling een sterke wind het koopvaardijschip snel doet wegdrijven, terwijl de roovers als met machteloosheid geslagen worden. Voor den kaperkapitein, die later verneemt, dat dit alzoo geschied is, wordt dit merkwaardig voorval een middel tot bekeering. Vorm en inkleeding zijn goed. Het plaatje op den omslag verlevendigt de voorstelling krachtig. De strekking van dit werkje : door een voorbeeld van kennelijke verhooring ons gebedsleven te sterken, is uitnemend. In het verhaal van den kapitein wordt de weg der verlossing in Christus naar Gods Woord eenvoudig uiteengezet. Dit schoone boekje verdient ten zeerste aanbeveling.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.


J. van Bergen

De kracht des gebeds , druk 3, 16 blz.
Met geïll. omslag en zwart plaatje. Prijs 5 cent. Een schip, de "Brittania", raakt door een storm van de andere schepen af en wordt eenige dagen later door een Franschen Kaper achtervolgd (1807). Bijna in handen van den zeeroover, wordt de "Brittania", op het gebed van vier zendelingen, wonderlijk door den Heere gered. De kaperkapitein komt negen jaren daarna in gezelschap van vrienden dier zendelingen, en deelt hun mede, hoe dit voorval het middel tot zijn bekeering werd. De Schrijver zegt, dat het verhaal op waarheid gegrond is. En wij zullen het gelooven, hoewel de wijze der redding ons wat al te woderlijk voorkomt. (Het rooverschip werd tegengehouden, de "Brittama' voortgestuwd). Dit echter daargelaten, wijst dit boekje op Gods macht en trouw in het verhooren van de gebeden zijns volks. Daarom kan het worden aanbevolen. Het werkje ziet er aangenaam uit. Taal en stijl zijn goed. Flinke letter. Kinderen lezen het stellig met genoegen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1912

J. van Bergen

De kracht des gebeds , druk 3, 16 blz.
Dit boekje is ongeschikt voor jonge kinderen. 't Is een goed verhaal voor jongelieden en volwassenen. Daarop is de inkleeding berekend. Voor kinderen moeten wij 't beslist ontraden. Voor hen is het te moeilijk en niet mooi. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1912
J. van Bergen

De kracht des gebeds , druk 3, 16 blz.
Een verhaal uit 1807. Een schip, met eenige zendelingen aan boord, wordt door een zeeroover aangevallen. De zendelingen roepen God aan in dezen nood, die het schip op wonderlijke wijze bevrijdt. Dit wordt den rooverkapitein ten zegen. Matig aanbevolen; niet voor jonge kinderen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1919