Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronG.C. Hoogewerff

De ketellapper van Elstow , druk 2, 64 blz.
Dit boekje behandelt eene episode uit bet leven van Bunjan, n.l. zijne langdurige gevangenschap. Helder voorgesteld en bondig beschreven. Het begint met de mededeeling, hoe een goddeloos student, die gekomen is om zich met den ketellapper te vermaken, onder zijne prediking door den Heere in het hart wordt gegrepen. Hieraan wordt de verdere geschiedenis vastgeknoopt, die ons Bunjan te zien geeft als prediker, als gevangene om Christus' wil en waaruit blijkt, dat de Heere de gevangenschap dienstbaar heeft gemaakt aan de verschijning van het altijd nog veel gelezen en telkens ook onder ons opnieuw vertaalde werk : "Eens Christens reis naar de eeuwigheid". Een der schoonste boeken, die ooit door menschen vervaardigd zijn en dat, hoeveel het ook gelezen is, toch nog altijd te weinig goed wordt gelezen. De bedoeling van den heer HOOGEWERFF is, ons eenen blik te doen slaan in Bunjans geloofsleven. Dit uitnemende doel heeft hij ook op uitnemende wijze getroffen. Wat men wel eens "Bunjans koppigheid" genoemd heeft, wordt hier als zijn hoogste geloofsmoed geteekend. Zulke geschriften hebben o.i. eene eereplaats in de rij. Meer ontwikkelde Zondagsscholieren zullen dit werkje met genoegen lezen. Het kan onder den zegen des Heeren een diepen indruk op hen maken en hen prikkelen, om het gulden boek van Bunjan zelf te lezen en te herlezen. Als wij dit degelijke boekje, dat er vriendelijk uitziet en ook door de mooie plaatjes tot lezen uitnoodigt, van harte aanbevelen, doet ons maar één ding leed : n.l. dat de prijs voor menige Zondagsschool misschien een bezwaar zal wezen om het zich aan te schaffen. Dat zou jammer zijn. Een boek als dit wordt niet licht te veel verspreid, wijl het eenen zegen brengen kan aan oud en jong.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.


G.C. Hoogewerff

De ketellapper van Elstow , druk 3, 78 blz.
Geïll. gekl. omsl. gecart. 3 zw. pl. Prijs 40 cent. De bekende historie van John Bunyan. De Schrijver teekent eerst door het schetsen van een ruw studentengezelschap den tijd, waarin Bunyan optrad, de tweede helft van de 17e eeuw. Daarna laat hij den Elstower ketellapper als vurig prediker des Evangelies zien. Dan schetst hij Bunyan in zijn huisgezin, waardoor het bittere van zijn gevangenneming te beter gevoeld wordt. Het duivelsche van de vervolging komt uit in de treffende beschrijving van de vervolgers en hunne laffe houding tegen den eenvoudigen onwrikbaren held Gods. In de gevangenis is Bunyan vele jaren, maar geniet er soms groote vrijheden. In 1672 wordt de vervolgde Baptistenprediker ontslagen uit den kerker, dient nog 16 jaren zijn gemeente en gaat eindelijk in, in de vreugde zijns Heeren. De auteur heeft gezorgd voor een levendigen verhaaltrant. Door het heele boekje van 78 bladzijden heen is actie. Er wordt druk gepraat en weinig geredeneerd. Er worden geen pogingen gedaan, om het een of ander in het gedrag van Bunyan opzettelijk te verdedigen. De rechtvaardiging van zijn moedwillig zich-in-gevaar-begeven, vindt ge in de samensprekingen geleverd. Toch is het verhaal niet warm. De plaatjes zijn keurig, een waar sieraad: Bunyan predikend, voor de rechtbank, en afscheid nemend van zijn blinde dochtertje. In dit verhaal zijn de illustraties metterdaad veel waard. Aan het woord "Heer" inplaats van "Heere" zijn wij in onze kringen niet meer gewoon. 0.i. kon die stomme e beter geschreven dan telkens de 4de naamvalsuitgang en, die reeds lang is verouderd. Wat de Schrijver bedoeld heeft met het verhaal? Wilde hij aantoonen, hoe er geworsteld is om de vrijheid ten einde God te dienen naar zijn geweten"? Het schijnt zoo. Het ware beter o.i. een pleidooi te leveren voor de vrijheid om God te dienen "naar Zijn Woord". Toch is voor ons jonge volkje uit Bunyan's geschiedenis menige beschamende les te halen. "Wees getrouw tot den dood, en Hij zal u geven de krone des levens". De auteur geeft een recht gezicht op het geloofsleven van dezen man Gods, ook de bekeering van John Warren die in het begin verhaald wordt, is voor kinderen en ouderen vol van treffeld onderwijs. Daarom kunnen wij dit schoone boekje voor onze Zondagsscholen weder van harte aanbevelen. Er is veel uit te leeren, niet alleen voor jongeren, maar ook voor ouderen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911

G.C. Hoogewerff

De ketellapper van Elstow , druk 3, 78 blz.
Een zeer aanbevelenswaardig werkje. Een heel goed geslaagde poging, om John Bunyan voor onze kinderen iets meer dan een naam te doen zijn. Bunyan's optreden, zijn gevangenneming, zijn verhoor, zijn verblijf in de gevangenis en iets uit zijn verder leven worden door de schrijver op eenvoudige en aantrekkelijke wijze meege deeld. Taal en stijl zijn heel goed. We achten het boekje geschikt voor jongelieden van 12 jaar ongeveer. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1911