Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJan Richard

De jonge schaapherder, druk 1, 44 blz.
Hans Beekman, "de jonge Schaapherder" is de zoon van een welgestelden boer, ergens in 't Oosten van ons land. Hij ontvangt thuis een goede opvoeding, maar wordt door een oud-schoolmakker overgehaald, een honden- en apenspel te bezoeken, en verliest een brief voor een arbeider, die bij zijn vader in dienst zou treden. Hierdoor blijft deze arbeider een tijdlang zonder werk. 't Ergste is, dat Hans liegt, dat hij den brief gepost heeft. Voor vader en moeder wil hij het niet bekennen, maar wel aan Tante Hanna. Nu belijdt hij ook zijn ouders 't kwaad. Ook Gerrit Boxer komt tot inzicht van zijn zonde, en wordt Hans' beste vriend. De vertelling loopt vlot, doch. we kunnen niet goedkeuren, dat de ruwe taal van een slechten knaap ter lezing wordt geboden: B.v. op bladz. 18: "Beroerd, ja!" en op bladz. 32: "dooie diender, akelig pot eten! Maken, dat je een wit voetje bij den ouwe krijgt, dat kan je, hé?"- Dergelijke taal moet onze jeugd maar gespaard blijven, dunkt ons; 't is erg genoeg, dat ze haar soms te hooren krijgt. De Schrijver spreekt aan het begin van zijn verhaal de hoop uit, dat zijn lezers aan 't eind zullen zeggen: "Daar steekt, voorwaar, een diepe zin, Een magazijn van leering in!" Nu, leerzaam is het boekje wel. Onze kinderen kunnen er, de les uit trekken, dat ze niet op hun hart moeten vertrouwen, ook al worden ze opgevoed in de leer en vermaning des Heeren, Ons hart is vaak zwak en weinig bestand tegen de stem der verleiding, terwijl valsche schaamte maar al te spoedig doet toegeven aan de stem, die naar verkeerde paden lokt. Ook komt duidelijk uit, welk een hellend vlak het zondepad is en hoe de eene zonde de andere baart. We hadden wel gaarne gezien, dat aan Hans duidelijk gemaakt was, hoe hij de kracht en den moed om zijn schuld te erkennen, in de eerste plaats bij God moest zoeken. Nu treedt Tante Hanna wel wat veel alleen op den voorgrond, ofschoon zij overigens een aantrekkelijke figuur is. Onze bezwaren zouden we het best aldus kunnen samenvatten, dat meer de gevolgen van de zonde, dan de zonde zelf in haar schrikkelijkheid worden geteekend. In religieus opzicht is dit boekje zwak. Het berouw van Hans is meer kwelling van het geweten. De waarschuwing tegen slechte kameraden is uitnemend. Daartegen kan niet ernstig genoeg gewaarschuwd worden. De plaatjes zijn vrij goed. De schoolmonarch, die erop voorkomt, herinnert wat sterk aan den ouden tijd. Matig aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.