Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronC. van Ophemert

De geschiedenis van Mary Jones, druk 1, 32 blz.
Dit boekje bevat de geschiedenis van Mary Jones, het eenvoudige dorpsmeisje uit Wales, dat door hare onvermoeide pogingen, om in het bezit van een bijbel te komen, de aanleiding is geweest tot de oprichting van het Britsche en Buitenlandsche Bijbelgenootschap. 't Is geschreven in eenvoudige, duidelijke taal en zal kinderen van 11, 12 jaar wel boeien. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1911
C. van Ophemert

De geschiedenis van Mary Jones, druk 1, 32 blz.
Gekl. geill omslag 8 zw. pl. tusschen den tekst. Prijs 20 cent. Het boekje bevat een ware geschiedenis, geen verdichting. Het stelt op den voorgrond de alom bekende Mary Jones uit Wales. Reeds toen zij nog een meisje was, ging haar hart uit naar den Bijbel in haar eigen taal. Zij spaarde wat zij sparen kon, om er een te kunnen koopen. Eindelijk had zij de begeerde som bijeen en toen toog zij op weg naar een predikant, acht uren ver van haar woonplaats. Met moeite kreeg zij van hem den gewenschten schat, en dit voorval werd aanleiding dat het Britsch-Binnen- en Buitenlandsch Bijbelgenootschap werd opgericht. De wederwaardigheden van Mary Jones en haar Bijbel zijn zeer kinderlijk en bevattelijk medegedeeld. Het boekje is aardig geïllustreerd, men vindt er zelfs een afbeelding in van den bijbel van Mary, die door het Britsche Genootschap wordt bewaard. Het is zeer goed in onzen tijd, nu er zulk een overvloed van Bijbels is, ook aan onze kinderen te vertellen, wat men vroeger wel doen moest, om er een te verkrijgen, opdat ook zij het bezit van het Woord Gods op meerderen prijs leeren stellen. Het is jammer, dat terwijl de Schrijver aan het einde van Mary's bijbelonderzoek wel meldt, dat zij de heilige waarheden opnam in haar hart, zoodat zij dit den Heere wijdde, en het haar ook gemakkelijker viel de dagelijksche plichten van haar leven te volbrengen, hij echter deze gelegenheid niet aangrijpt, om te spreken van de vrije genade in Christus tot vergeving der zonden, die toch het beginsel is van alle dankbaarheid. Ook had hij de kinderen er wel op mogen wijzen, dat Christus als Middelaar Gods en der menschen het middelpunt en de hoofdzaak der Heilige Schrift is. Dit is een leemte in het overigens zoo lieve boekje. Wij bevelen het van harte aan. Moge het onze kinderen den Bijbel doen waardeeren als een grooten schat.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1911

C. van Ophemert

De geschiedenis van Mary Jones, druk 2, 32 blz.
G. K. 0. 7 t. d. t. 35 cent. Mary Jones' levensgeschiedenis wordt hier verhaald van haar vroege jeugd tot haar hoogen ouderdom. Haar bijzonder sterk verlangen om een eigen Bijbel te bezitten gaf na veel moeilijke jaren den stoot tot de oprichting van het Britsch- en Buitenlands Bijbelgenootschap. Een interessant gegeven. Heel jammer is, dat het boekje zoo uitermate ouderwetsch is gestyleerd. Al de buigingsuitgangen als "haren" en "zijnen" zijn strikt gehandhaafd. Ouders spreken hun kleine kinderen aan als "u". Ook is het boekje te klein van omvang, gerekend naar de draagkracht dergenen, voor wie het klaarblijkelijk is bestemd. De plaatjes zijn zijn geslaagd. Aanbevolen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1929