Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronA. Verhorst

De muilezeldrijver of het onbekende dorp, druk 3, 16 blz.
Een eenvoudig, kort verhaal, dat van de kracht van het Woord Gods en van 's Heeren wonderbare leiding getuigt. In een afgelegen bergdorp in Calabriƫ leeft een gezin, waarvan de vrouw eene afstammelinge is der Waldenzen. Door mondelinge overlevering is er nog eenige kennis der waarheid overgebleven. Eindelijk komen deze echgenooten in 't bezit van eenen bijbel, dien zij voor hunne Roomsche dorpsgenooten verbergen en waaruit de huisvrouw, de eenige in het gezin, die lezen kan, telkens voorleest. In den vrijheidsoorlog komt de pleegzoon met een Waldenzisch strijdmakker in aanraking, die hem lezen leert en uit Gods Woord onderwijst. Dat wordt voor hem gezegend en later brengt hij het Woord Gods tot zijne dorpsgenooten. Als later een leeraar uit het Noorden komt, vindt hij de lieden van dit afgelegen dorp bekend met de Heilige Schrift. De vertelling is in vijf korte hoofdstukken verdeeld, die elk een opschrift dragen. De afwisseling is in dit verhaal wat al te groot. Telkens verandert het tooneel. Een kind ziet gaarne een panorama, doch de Schrijver moet zorgen, dat het de afwisselingen bijhouden kan. Al te veel bonte wisseling verstrooit en verwart. In dit boekje zijn dertien bladzijden druks verdeeld in vijf hoofdstukken. De auteur had best enkele gedeelten, b.v. hoofdstuk IV, kunnen weglaten of althans in enkele regels kunnen samenvatten. Zoo hij dan de andere stof wat nauwkeuriger uitgewerkt had, zou het verhaal beter geboeid en dieper indruk gemaakt hebben. Vooral had hij de gelegenheid moeten aangrijpen, om duidelijk te doen uitkomen, hoe onmisbaar en dierbaar Gods Woord is, en hoe het evangelie eene kracht Gods blijkt tot zaligheid een iegelijk, die gelooft. Dit is eigenlijk eene hoofdgedachte, die schier in elk Christelijk boekje voor de jeugd niet gouden letters moet stralen. De Schrijver heeft er zich in eenige algemeene termen van afgemaakt. Eene schoone bladzijde van dit werkje is die, welke de wijze schetst, waarop men in die afgelegen streken in het bezit van Gods Woord tracht te komen en welk eene blijdschap men smaakt bij het lezen der Heilige Schrift. Ook wijst het op de wonderbare leiding Gods, die de gedachtenis aan zijn Woord in een gezin doet bewaard blijven, om straks het geheele dorp met zijn heilig Getuigenis te zegenen. Een boekje als dit, waarin het Boek der boeken hoofdmotief vormt, bevelen wij in weerwil van de genoemde vlekjes, gaarne en van harte aan. De uitvoering is heel net en geeft ruimschoots, wat men voor zoo lagen prijs kan verlangen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.