Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronH. Beecher Stowe

De negerhut , druk 2, 255 blz.
H. Beecher Stowe, De Negerhut. Rotterdam, Bredée. f 1.25. f 1.90. 12-16. Dit boek behoeft geen aanbeveling. 't Behoort tot de klassieke lectuur in onze kringen. Wie heeft de Negerhut niet gelezen? De eerste indruk moge ietwat vreemd zijn (denkelijk door 't overzeesch karakter!) al dadelijk pakt U 't boek met zijn roerend schoone taal, zijn vertellingen van schrijnend leed en troosten de liefde van Christus. Men late het niet uit de bibliotheek weg, omdat alle jongens het reeds lazen. Dit is een boek dat vooral bij derde en vierde lezing zijn vrucht draagt.
Open Gids


Gids inzake jongens- en meisjeslectuur, 2de druk, 1937
H. Beecher Stowe

De negerhut , druk 2, 255 blz.
De heer H. J. van der Munnik heeft ons een nieuwe vertaling van het klassieke werk van Mevr. Beecher-Stowe bezorgd. De inhoud van het veel gelezen en terecht zeer geprezen boek is overbekend: het leven van Oom Tom eerst bij de familie Shelby, daarna bij St. Clare en ten slotte bij den wreeden Legree, waar hij ten gevolge van de onmenschelijke behandeling den dood vond; Elizats vlucht met haar zoontje Harry naar het vrije Canada enz. We achten het overbodig van deze geschiedenissen een gedétailleerd résumé te geven. Ofschoon het verhaal in romanvorm geschreven is, heeft de schrijfster verklaard, dat de verschillende voorvallen, waaruit het is samengesteld, grootendeels werkelijk zoo gebeurd zijn en vele daarvan door haar of haar vrienden persoonlijk zijn bijgewoond. Vele der gezegden zijn woordelijk opgeteekend, gelijk zij zelve die gehoord of naar waarheid vernomen had. Mevr. Beecher-Stowe heeft de ellende der slavernij in vollen omvang leeren kennen. Om daartegen te getuigen, heeft zij met het vuur eener brandende overtuiging haar boek geschreven (1852). Geweldig is de uitwerking er van geweest: ongetwijfeld heeft haar werk er veel toe bijgedragen, dat na den oorlog tusschen de Noordelijke en Zuidelijke Staten van Amerika de slavernij voor goed werd afgeschaft (1865). Zij mocht den grooten zegen, die op de verschijning van haar boek gerust heeft, nog beleven. Daarenboven mogen we haar werk aanbevelen om den Bijbelschen geest, waarvan het is doortrokken. De ongeveinsde godsvrucht van Oom Tom, vergezeld van zijn moedig getuigen en zijn bewonderenswaardige vergevensgezindheid jegens zijn vijanden zullen niet nalaten indruk te maken op de lezers. De heer v. d. Munnik heeft een goed werk gedaan ons een nieuwe vertaling te bezorgen, opdat dit boeiende, nog lang niet verouderde boek opnieuw vele lezers moge vinden. Dit waardeerend oordeel sluit nog niet uit, dat we tegen dit klassieke werk onze bezwaren hebben wegens den methodistischen geest, maar dat is een gebrek van den tijd, waarin het geschreven werd. We verwonderen ons er over, dat de correctie van de groote uitgaaf niet beter verzorgd is. Die is uitermate slordig geweest. Overigens aanbevolen. Hoe kan het anders!

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

H. Beecher Stowe

De negerhut , druk 2, 255 blz.
jongens- en meisjesboek; geschikt voor een leeftijd van ± 12 jaar en daarboven; algemeene strekking.
Korte inhoud: Dit is een beknopte jubileum-uitgave, bewerkt door Nannie van Wehl met 50 illustraties. Weinigen, die de Negerhut niet kennen of daarvan niet hoorden spreken. We hoorden er in onze jeugd van vertellen, lazen er fragmenten van of "verslonden" het geheele boek. 't Is een meesterwerk, letterlijk door iedereen geleefd. 't Handelt over een slaaf, Tom geheeten, die eerst een gelukkig leven heeft met zijn vrouw en kinderen. Doordat zijn eigenaar geld noodig heeft, verkoopt hij Tom, die nu een anderen meester krijgt, gelukkig een goede. Doch na diens overlijden komt Tom in handen van een wreedaard, een onmensch. Bij dezen moet hij op plantages werken en wordt van hem verlangd, dat hij drijver wordt. Dit nu weigert Tom. Vele beproevingen moet Tom doorstaan, doch zijn sterk geloof houdt hem staande, al is het dat hij bijna wordt doodgeslagen. Tom sterft en in vollen vrede gaat hij heen. Zich vurig keerende tegen de slavernij, wijst dit boek ons heen naar een vrijmaking uit banden, die door geen menschelijke wet te verbreken zijn en waarvan de losmaking een eeuwige vrijheid belooft. Algemeene op- of aanmerkingen: De geest is methodistisch.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.