Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


Bron

De apostel van het Noorden, druk 3, 16 blz.
In deze 16 blz. levert de schrijver een beknopt verhaal van de Evangelieprediking onder Denen en Zweden door Ansgarius, die zich den eerenaam verwierf van "Apostel v. h. Noorden". Ongetwijfeld bedoelt de schrijver vooral ook uit te laten komen, hoe een jongeling, die eerst een afkeer had van den dienst des Heeren, een uitnemend instrument werd in de hand Gods tot uitbreiding van Zijn koninkrijk op aarde. Taal en stijl zijn zuiver. "Leerzucht" (blz. 8), schijnt ons geen passend woord toe. Alle woorden op "zucht" hebben eene ongunstige beteekenis, In de beschrijving van koning Harold is de verhaler niet consequent. Cp blz. 9 wordt koning Harold beschreven als een oprecht Christen, die ook zijne onderdanen met het Christendom wil bekend maken. Op blz. 11 vinden we hem echter geteekend, als een trotsch koning, wiens hart voor het Christendom nog niet is ontsloten, al heeft hij zich laten doopen. Ook moeten wij de vrees uitspreken, dat dit boekje in de handen van de kleintjes zal terecht komen, omdat het zoo dun is. Aan de grooteren geeft men liever dikkere boekjes. Toch is het alleen voor kinderen van 12 jaar of ouder aan te bevelen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1907


De apostel van het Noorden, druk 3, 16 blz.
Voor 5 cents ontvangt men hier een goed en net boekje. Het behandelt in korte trekken en op onderhoudende wijze de geschiedenis van Anschar, de Apostel van het noorden genoemd, omdat hij het eerst het Evangelie bracht onder de woeste en ruwe Denen en Noren. Eerst wordt zijn jeugd, daarna zijn bekeering en eindelijk zijn arbeid verhaald, die met groote moeilijkheden gepaard ging. Op den vorm valt niets aan te merken. Deze vertelling doet bij vernieuwing den lezer zien, met hoevele moeiten en bezwaren de zendelingen bij hun arbeid voor de uitbreiding van het Christendom te kampen hebben. Ook wordt hier treffend getoond, wat het gebed eener vrome moeder vermag. Het zou voor groote kinderen een degelijk boekje zijn. De auteur schrijft ook voor hen, die eenigszins op de hoogte zijn met hetgeen omstreeks het jaar 1.000 voorviel. Het is echter wel wat klein voor de groote kinderen; en voor kleine is het allicht wat zwaar. Wijl de kennis der historie van de Noordelijke volken ook uit het oogpunt der Zendingsgeschiedenis bij velen zeer gering is, juichen wij het toe, dat de uitgever dit werkje herdrukte. Alleen vonden wij het jammer, dat de geschiedenis niet wat uitvoeriger behandeld is. Dan had het boekje wat in prijs verhoogd en naar het uiterlijk wat fraaier verzorgd kunnen worden. Het zou daardoor zeker meer tot zijn recht gekomen zijn. Want nu zullen de besturen rekenende met den prijs, het misschien voor de kleintjes bestemmen, terwijl de inhoud meer geschikt is voor de grootere leerlingen.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiƫn van "Jachin", 1907

Open Jachin-boekbeoordelingen.