Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. de Zeeuw J.Gzn.

De trompetter van Papai , druk 1, 91 blz.
G.K.C.O. (Cart. band). 7 t.d.t. Een prachtverhaal van een voortreffelijk schrijver, in onberispelijke uitvoering: wat wil men meer ? Andreas Kantyl, de trompetter van de Lieve-Vrouwe-kerk van Papai in Hongarije, vernam van zijn vriend Jozef Antal, koerier van den minister, met wiens hij samen op de vloot van Michiel de Ruyter als matroos ge- diend had, dat door den Jezuïet Kellyo van Leopoldstad de Hongaarsche Gereformeerden beschuldigd werden, dat ze Keizer Leopold I hadden willen vergiftigen. Die noodlottige tijding bleek waar te zijn. Drie en negentig vooraanstaande Gereformeerden, waaronder dominee Sellyei en meester Kocsi van Papai, werden tot levenslange galeistraf veroordeeld. De trompetter, ofschoon zelf Roomsch, was den dominee zeer genegen. In de voorloopige gevangenis te Leopoldstad ging hij hem bezoeken en toen de predikanten naar de Italiaansche galeien vervoerd waren, was hij het, die zijn voormaligen Admiraal De Ruyter op de hoogte bracht van den toestand, terwijl ook door medewerking van den koerier de Hollandsche regeering er mee in kennis gesteld werd. De pogingen werden gezegend: het gelukte aan De Ruyter de bewijzen te leveren, dat de Gereformeerden onschuldig waren, zoodat door zijn machtigen invloed de verdrukte predikanten in vrijheid werden gesteld. De belofte der Schrift: „Indien iemands wegen den Heere behagen, zoo zal Hij zelfs zijn vijanden met hem bevredigen" werd vervuld in den molenaar Balkos, die eerst verraad gepleegd had tegen de Gereformeerden, doch later hielp medewerken aan hun bevrijding. De godsvrucht van onzen De Ruyter had zulk een diepen indruk gemaakt op zijn voormalige Hongaarsche matrozen, dat ze zijn hulp inriepen voor de vervolgden. En dat niet te vergeefs. Zijn daad doet het dankbare Hongaarsche volk na meer dan twee en een halve eeuw zijn nagedachtenis nog in eere houden. Waarachtige godsvrucht, onverzwakt geloofsvertrouwen, geduldig gedragen lijden voor zijn geloof, maken dit boek bij uitstek geschikt om verspreid te worden. Ook in Roomsche kringen zou het uitstekend werk kunnen doen. Onvoorwaardelijk prijzen we dit even leerzaam als onderhoudend verhaal aan.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1938

P. de Zeeuw J.Gzn.

De trompetter van Papai , druk 1, 91 blz.
jongensboek; geschikt voor een leeftijd van ± 10-12 jaar; Kerkgeschiedenis.
Korte inhoud: Dit is een verhaal uit den tijd van de vervolging der Hongaarsche predikanten (1670-1676). Daar was een samenzwering ontdekt tegen het leven van keizer Leopold. Hiervan worden de "gereformeerden" in Hongarije beschuldigd. De trompetter van Papai, zelf roomsch, hoort dit van zijn vriend, die koerier is. De predikanten en andere leiders der gereformeerden worden inderdaad hierom vervolgd. Tenslotte zelfs als galeislaven verkocht naar Napels. De trompetter, hoewel roomsch, voelt veel voor het predikantsgezin. Hij helpt op allerlei manier, wat hem zelfs nog een korte gevangenisstraf kost. Hij schrijft tenslotte een brief aan Michiel de Ruyter, bij wien hij vroeger als matroos gediend heeft. Door bemiddeling van den gezant, die voor de vervolgden in de bres springt, krijgt de Ruyter dezen brief. Hij weet de gevangenen vrij te krijgen. Wat een vreugde als dit in Papai bekend wordt. Maar dit alles wordt ook tot zegen voor het gezin van den trompetter, die onder den indruk gekomen is van het standvastige geloof van de "gereformeerden". Algemeen op- of aanmerkingen: Dit is een leerzaam boekje. Het verhaal is spannend geschreven. De godsdienstige strekking is zeer goed. De troost van het geloofsleven, dat op het Woord Gods steunt, komt ook goed uit. Nieuwe spelling.
Conclusie: warm aanbevolen.
Boekbeoordeling van de Ned. Hervormde Zondagsscholenbond op Geref. Grondslag, 1938

Open Boekbeoordeling.