Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP. Brouwer

De kinderen van den predikant , druk 1, 189 blz.
Met 2 gekl. platen.
Prijs ing. f 0.60 ; geb. f 0.85.
"De kinderen van den Predikant" behandelt een zeer belangwekkend gedeelte onzer geschiedenis, den tijd der Patriotten, dat laatste vierde deel der vorige eeuw, waarin het wel leek of Nederland het spoor bijster raakte, vergat wat het aan het Oranjehuis te danken had en in het geheel zich niet meer herinnerde, hoe Lodewijk XIV, de Fransche alleenheerscher in 1672 met ons gehandeld had en vooral niet bedacht, hoe die met ons gehandeld zou hebben als Willem III er niet geweest was. Het is goed dit alles nog eens in herinnering te brengen en zoo dat wij beter dan ooit gevoelen, hoe grootgin schat wij bezitten in ons dierbaar vorstenhuis, in onze vrijheid God te dienen naar den drang van ons geweten en hoe treurig het met een volk gesteld is, dat vreemden te hulp roept om in eigen huishouding in te dringen.

Catalogus Callenbach, 1898b
Open Catalogus
P. Brouwer

De kinderen van den predikant , druk 2, 189 blz.
Een kloek verhaal, met forsche, scherp geteekende omtrekken. Slechts eene meesterhand is in staat, zulk een boek te schrijven. De kinderen van den predikant zijn een zoon, met name Karel, en eene dochter, met name Gretha. De vader is vroeg overleden en de weduwe is hertrouwd met eenen boer. Karel is advocaat en patriot, aanvoerder van de vrijcorporisten te Vianen, doch verloofd met de Oranjegezinde dochter van den eveneens Oranjegezinden burgemeester van Leerdam, wien hij eerst de invrijheidstelling van eenen vriend en partijgenoot weigert en dien hij daarna zelfs gevangen neemt. Eene breuke met de dochter gaat daarmede gepaard. Karel is een eerlijk man, wien 't hart bloedt, doch die meent, niet anders te kunnen handelen, en na de komst der Pruisen, met verlating van alles, de wijk neemt naar Antwerpen (misschien ook naar Brussel). - Gretha is, drie jaren oud, haren ouders ontroofd en daarna in handen van Zigeuners gevallen, die haar op zekeren tijd - maar na haar eenige jaren medegevoerd te hebben - aan de zijde van den weg laten liggen, wijl ze te ziek is, om bij te houden of hoop op herstelling gegrond te doen schijnen. Ze wordt gevonden door de gemalin van Prins Willem V en door deze liefderijk verpleegd en opgevoed. Later vindt ze hare moeder terug, waarbij zekere heer Van der Graaf, de straks genoemde vriend van Leerdams burgemeester, eene gewichtige rol vervult. De korte inhoud doet gevoelen, dat door dit boek de aandacht van oudere en jongere, doch niet te jonge lezers hier en daar strak gespannen wordt. Ook de kracht van het contrast laat hij op uitnemende wijze gelden in de tegenstelling van godvruchtige menschen (Van der Graaf, de moeder van Karel en Gretha) en goddelooze lieden, als b.v. de kinderroover, wiens einde allerellendigst is. De toestand des lands in die dagen wordt met veel zaakkennis beschreven. De Schrijver geeft eene frissche teekening van den Patriottentijd. Duidelijk komt uit, waartoe het valsche beginsel der volkssouvereiniteit voert. Wat noodig is, om welgetroost en zalig te leven en te sterven, is als een gouden draad door dit boek heengeweven. 't Is BROUWER's groote eere, dat hij altijd de werking der beginselen doet uitkomen, zoowel die der revolutie, als die des Evangelies. En ook in dit geschrift is het hem voortreffelijk gelukt. Hetzelfde gunstige getuigenis kan ook gegeven worden van den vorm. Deze is goed, geschikt voor den leeftijd, dien de inhoud onderstelt (tenminste een jaar of veertien). Ook aan den vorm is veel zorg besteedt en dit is des te meer te waardeeren,. wijl menig kinderboekje jammerlijk zwak is in den vorm. Hier en daar is de eenheid van tijden uit het oog verloren, b.v. op blz. 46 "voegde toe, uitspreekt en gezien had". Doch over zulke kleinigheden willen wij niet uitweiden. Beide met het oog op den inhoud en den vorm kunnen wij dit boek nadrukkelijk aanbevelen. Een geschrift als dit, 't welk onderwijst en sticht, dat van de revolutie afmaant en de heerlijkheid des Evangelies teekent, is meer waard dan een dozijn verdichte verhaaltjes en geeft den Schrijver ten volle het recht, om als auteur voor de jeugd naast DE LIEFDE en VAN LUMMEL te staan. Eén wensch blijft ons maar over, n.l. dat hij door meerdere zulke keurige boekskens dat recht toenemend moge handhaven.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1904

Open Jachin-boekbeoordelingen.