Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronP.A. Sparenburg Jr.

De verdwenen kwitantie, druk 1, 16 blz.
Het verhaal gaat over een verdwenen kwitantie. Boer Wouters en vrouw bewonen een eigen boerderij, zoo ze meenden. Doch ongedacht wordt hun medegedeeld door een der erfgenamen van den vroegeren eigenaar, dat zij nog f 5000 hadden te betalen, eene som, die hunne boerderij had gekost. Dat de menschen ontsteld waren, is te begrijpen. Zij konden geen kwitantie vinden en ten einde raad, ging de boer naar den schuldeischer. Maar deze bleef bij zijne vordering. Hij wilde hem wel eenigen tijd uitstel van betaling geven, maar voldaan moest de schuld worden. Op zijn terugreis ontmoet hij den predikant van 't dorp. Dien deelt hij de zaak mede, maar die kon hem ten slotte ook niet anders raden, dan geduldig wachten, tot God licht in deze duistere zaak mocht geven ... De jonge boer spotte eerst wel wat met dien raad. Zijn vader was een vroom man geweest, maar hij scheen den godsdienst vaarwel gezegd te hebben. Eindelijk brak de dag van den verkoop aan. Droefgeestig is Wouters op zolder bezig een kist uit te pakken. Van onder allerlei rommel komt ook een bijbel te voorschijn en uit dien bijbel de begeerde kwitantie. Kortom, een en ander bracht Wouters en diens vrouw weder op den goeden weg. De strekking van 't verhaal is dus aan de kinderen te doen zien, dat God soms langs smartelijke wegen de Zijnen tot bekeering leidt en dat de godsvrucht een belofte heeft, ook voor het tegenwoordige leven. Taal en stijl zijn goed. Het boekje is geschikt voor kinderen van 10 jaar en daarboven. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1911