Voor een Pdf-printvriendelijke versie van deze recensie Klik hier
Sluit venster

Boek en druk


Recensietekst


BronJohanna

De verloren ring, druk 1, 39 blz.
Een allerliefst verhaal van een geloovigen kleermaker, die door eene freule, de Zondagsschool-onderwijzeres zijner kinderen, van diefstal wordt verdacht. De beschuldiging treft hem diep en het verliezen van den goeden naam brengt het gezin tot armoede. De opgezonden gebeden worden echter verhoord, de verloren ring komt terecht en de kleermaker wordt in zijn eer hersteld. Intusschen doet de freule op loffelijke wijze wat ze kan om het onrecht, den man aangedaan, weer goed te maken. Het boekje is prettig geschreven en door kinderen van 7 á 8 jaar te begrijpen; maar ook oudere jongens en meisjes zullen er in smullen. Zij zullen echter - en dat is jammer - een moeilijk goed te praten fout in den loop van het verhaal vinden. Wat te zeggen op de opmerking: Op bladz. 9 lees ik, dat de kleermaker werk genoeg kreeg voor den geheelen zomer, en op bladz. 27, dat er (5 á 6 weken later) gebrek aan werk was, en op bladz. 30 n.b. dat Helders reeds een week na het vertrek der freule haast geheel zonder werk was? Dit maakt de historie even scheef, als het hoofd van den kleermaker op het titelplaatje. Of het euvel nog in deze oplaag zou kunnen worden verholpen? 39 bladzijden, 2 plantjes, prijs f 0,20. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1906
Johanna

De verloren ring, druk 2, 47 blz.
Een arme man, Hendrik Helders geheeten, die door verstelwerk zoo wat zijn broodje verdient, wordt onrechtvaardig verdacht van den diefstal van een ring uit het huis zijner weldoenster. Daardoor geraakt de man met zijn gezin in de grootste verlegenheid. Als de nood op het hoogst is, komt de verloren ring terecht en wordt de man in zijn eere en zijn goeden staat hersteld. De inkleeding van het verhaal is "goet, frisch, claer". Alleen de ontknooping is wat gehaast. Eenvoud kenmerkt voor het overige heel den vorm "Terwijl maar gaan zitten" is geen zuiver Nederlandsch. Uitvoering goed. Flinke letter. Vooral het eerste plaatje is uitnemend geslaagd. Deze geschiedenis is rijk aan leering. Pijnlijke beproeving, lichtvaardige beschuldiging, onverwachte uitkomst, vertrouwen op God, eerlijke schuldbelijdenis, blijmoedige vergevensgezindheid, ziedaar de toetsen, waarmede de Schrijfster een vol en welluidend accoord grijpt. De strekking is, te vergeven gelijk God in Christus ons vergeven heeft, en niet overijld iemand te beschuldigen. Uitnemend, doch zij had wat duidelijker kunnen uitkomen. Als wij een aanmerking zouden maken, zou het deze zijn, dat de verzoening in Christus buiten het geheele verhaal wordt gehouden. De drift van Hendrik, waarin hij spreekt: "Zoo eerlijk als ik hier sta" en "Die ellendige gemeene leugenaar", is al te realistisch geteekend. Wel aan te bevelen, doch met eenig voorbehoud.

Boekbeoordeling van Kinderlectuur voor de Zondagsschool door de Commissiën van "Jachin", 1917

Open Jachin-boekbeoordelingen.


Johanna

De verloren ring, druk 2, 47 blz.
Een bekend thema: een eerlijk persoon, die verdacht wordt een ring gestolen te hebben, welke geheimzinnig verdwenen is maar later door iemand, die meubelen herstellen moet, tusschen het bekleedsel en het hout eener kanapee gevonden wordt. De verdachte is hier een eerlijk werkman, die met moeite in ziin en der zijnen onderhoud voorziet, maar door een allerliefste freule krachtig gesteund en voortgeholpen wordt. Ongelukkig is het juist deze freule, die hem van diefstal verdenken gaat wat te pijnlijker treft, wijl zoowel zij als de werkman en de zijnen God vreezen. Door de vreeselijke verdenking komt smartelijke scheiding. Maar ter weerszijden overwint de Goddelijke liefde de boosheid des harten. In stilte bidt men voor elkander, welke gebeden heerlijk worden verhoord en door hereeniging en vreugd na leed (van geestelijken en stoffelijken aard) bekroont. Dat de liefde alles overwint en alles kan vergeven, en dat Gods Woord licht geeft in alle donkerheid en God op het gebed altijd Zijn belofte heerlijk vervult, wordt door dit boeiend geschreven verhaal, helder in 't licht gesteld. Taal en stijl zijn goed verzorgd en drukfouten zagen we geen. Voor oudere leerlingen (12 jaar en ouder) hartelijk aanbevolen. Boekbeoordeling in bijblad van "De Christelijke Familiekring : tijdschrift voor zondagsschool en huisgezin", 1917